Category Archives: Ethnology

Василије Ђерић, “Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније”, 1922

Књига Василија Ђерића “Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније” представља етнолошку синтезу која садржи обиље података о присуству словенског и бугарског имена на балкану и о присуству српског имена у Повардарју (углавном у подручју данашање БЈРМ. Приложена је полемичка критика усмерена на дела бугарског и другог порекла којима се настојало доказати искључиво бугарски карактер Словена у Повардарју. Подаци дани у овој књизи, засновани на коришћењу извора, јасно потврђују српско присуство у БЈРМ у позном Средњем веку и за време отоманске владавине, насупрот тренду у савременој историографији БЈРМ да се српско присуство и историја у БЈРМ маргинализују или не спомињу уопште.

http://www.povardarje.info/html/Vasilije-Djeric-Nekoliko-glavnih-pitanja-iz-etnografije-Stare-Srbije-i-Macedonije-1922.html

Advertisement

Ethnic Circumstances in the Area of Povardarje (FYROM) Evidenced by the Medieval Serbs [1282-1392]

Serbs ruled the area of Povardarje (FYROM) and later Macedonia, without Thessaloniki, from late 13th and most of the 14th century. In this video it is explained that there are no Serbian sources from that era mentioning “Macedonians” of present-day Pseudomacedonian type.

ДОБИЈ 1.000 ЕВРА КОИ ТИ ГИ НУДИ “СЛОВЕНСКАТА ФИЛХЕЛЕНСКА МРЕЖА“!

СФМ распишува меѓународен награден конкурс “Потрага по вистината“. Од секој учесник се бара да во согласност со долуопишаните техничките стандарди испрати доказ дека од периодот од 600 до 1800 година од нашата ера на подрачјето на Повардарје постоел “македонски народ“ со јазик и културна форма кои претходат на денешните “Македонци“ од вариетет познат во комунистичка Југославија по 1944.

Од тебе се бара да, приложено на долупоставениот формулар, поднесеш доказ дека во посочениот историјски период:

1) Индивидуа од домашно потекло (треба да се образложи неговата културна припадност кон домашната средина) се нарекла себе си “Македонец“, својот јазик “македонски јазик“ (со таа фраза или на одделен начин кој експлицитно демонстрира “македонски“ карактер на јазикот), својот род, група личности или индивидуа, од област од Повардарјето, или од цело Повардарје “Македонци“.

2) Индивидуа од странско потекло, која на некој потесен начин била поврзана со просторот на Повардарјето, дала сведоштво дека личност од домашно потекло или група луѓе од Повардарието со јазик предок на оној говорен од мнозинството денешни жители на таа област, е етнички “македонска“ и говори “македонски јазик“

При овој конкурс НЕМА да се земат во предвид:

-Изјави и сведоштва за постоење на област “Македонија“ или референци кон стари географски мапи каде е представена истата. Дека постои област “Македонија“, како што постои област “Далмација“, “Тракија“, “Славонија“ е познато. Не интересира постоење на категориите “Македонци“ и “македонски јазик“.

-Мислења за постоење на поединечен “Македонец“, “македонски јазик“ или “македонски народ“ од автори кои се напишани долго време по феноменот кој детално го опишуваат и не може да се сметаат за примарни извори, вклучително, но не ограничено, на дела од модерната наука каде авторот проектира ретроактивно постоење на тие категории во посочениот период. Не интересираат само примарните извори.

Земи и ти учество во овој конкурс! Секојдневното бомбардирање од страна на Режимот во БЈРМ дека твојот народ, кој е номинално “македонски“ е најстар, “библијски“ народ, доколку е вистинито значи дека за посочениот период, од 600 до 1800 година од нашата ера, постојат огромен број сведоштва за “Македонци“ и “македонски јазик“. Народ со такво име и карактеристики кој се протега на значителна балканска територија секако не можел да остане незабележан од хроничарите, доколку Режимот е во право. Тебе ти останува само да ги земеш твоите 1.000 Евра, а ако не сакаш да учествуваш, помогни некој друг да ја земе наградата со тоа што овој текст ќе го распростаниш на интернет или ќе направиш копија и ќе ја поделиш на заинтересирано лице.

Поднесените апликации до конкурсната комисија треба да стигнат до 10-декември-2009, додека наградените дела ќе бидат објавени на овој блог и на посебен веб-сајт. За секоја поднесена апликација ќе биде објавено образложение на Интернет зошто се прифаќа како победничка или зошто е отфрлена како неоснована на 10-јануари-2010. Анонимноста на наградените и останатите учесници е потполно загарантирана. Апликации кои не се поднесени на приложениот стандарден формулар, вон закажаниот рок и кои нема да ги исполнуваат наведените стандарди нема да се земат во предвид.

Формуларот кој е базичен поднесок можете да го симнете од тука:

http://www.vardaraxios.info/konkursenformular.pdf

Комплетираните пријави НЕ се примаат преку електронска пошта, туку исклучиво на адреса на “Словенската Филхеленска Мрежа“:

СФМ (за конкурсот)
Бул. Јане Сандански 12/2-22
Скопје

Slavic Wikipedia Projects About Ancient Macedonia: Their Objective Content

It appears that propaganda from FYROM does not reflects even in Wikipedia projects in Slavic languages. Although it is certain that the teams of authors who worked on them were well aware of the so-called “arguments” which are systematically exported from FYROM, on all of Wikipedia Slavic websites objectivity has been placed forward and sustained.
____________________________________
Polish

http://pl.wikipedia.org/wiki/Starożytna_Macedonia

“Starożytni Macedończycy byli spokrewnieni z Grekami, którzy jednak zaliczali ich do barbarzyńców. Mimo to dopuszczali Macedończyków do igrzysk olimpijskich. W odróżnieniu od większości greckich państw Macedonia była monarchią”.

“Ancient Macedonians were of the same race as Greeks, who once compared them to barbarians. Regardless of that, they allowed Macedonians into the Olympic Games. In comparisons from the majority of Greek states Macedonia was a monarchy”.
____________________________________
Czech

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starověká_Makedonie

“Někteří historikové označují Makedonce za potomky několika různých národů – Frygů, Thráků a Ilyrů – nemajících žádné vazby na Řeky. Avšak většina moderních vědců se kloní k názoru, že Makedonce je třeba považovat za jeden z řeckých kmenů”.

“Few historians consider Macedonians to be descendants of several various people-Brygians, Thracian and Illyrians, having no relations to Greece. Nevertheless, the majority of present-day scholars is inclined to the view that Macedonians should be considered for one of the Greek entities.”

_____________________________________
Russian

ru.wikipedia.org/wiki/Древняя_Македония

«Греческое» или «эллинское» происхождение древних македонян оспаривается в одностороннем порядке современным государством Македония. Понятия «эллин» и «македонянин» принято различать, подразумевая основание Македонии как отдельного государства мигрировавшими греками.

“Greek”or “Hellenic” ancestry of ancient Macedonians is denied into the one-sided order of today’s modern state of Macedonia. (Although) the terms “Hellene” and “Macedonian” are sometimes different, it is understood that Macedonia is founded as a separate state of migrating Greeks.

_____________________________________
Slovak

http://sk.wikipedia.org/wiki/Macedónia_(historické_územie)

“Macedónia zostávala storočia na periférii gréckeho sveta”.

“Macedonia was a backward area on the periphery of Greek world”.

“Miestny jazyk (staroveká macedónčina) bol jedným zo starogréckych jazykov a pravdepodobne pochádzal zo skupiny severozápadných gréckych dialektov”.

“The native language (the ancient Macedonian) was one of the old Greek languages, and by its nature belonged to the group of northwestern Greek dialects”
_____________________________________
Serbian

http://sh.wikipedia.org/wiki/Makedonija_(antička)

“Makedonija (od grč. Μακεδονία) je bio naziv antičkog kraljevstva koje se nalazilo na najsevernijem delu antičke Grčke, koje se na zapadu graničilo s Epirom, a na istoku s Trakijom”.

“Macedonia (from Gr. Μακεδονία) was the name of an ancient kingdom which was located at the northernmost part of ancient Greece, which was bordered by Epirus at the west and with Thrace at the East”.

Letter to Victor Friedman

Ime romeos e xeuro plus glose Fazio degli
Uberti, Il Dittamondo, 3.23.36
March, 2009

In his interview on Balkanalysis.com (12/14/2008) [1], Linguistics professor and Balkan Studies scholar Victor Friedman portrays Greeks as a most undemocratic and oppressive nation, from ancient to present time, and places the role of Greece in the Balkans in a most negative light. The core of his arguments seems to lie in what he considers suppression of multilingualism and minorities in Greece, which he associates with the current dispute between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) on the name of the latter country. As scholars and academics, some of us students of Macedonian history and culture, we wish to offer an alternative perspective and rebut Friedman’s views and assertions in regard to the identity of the modern Greek nation and the true nature of the current dispute between Greece and FYROM. It should be noted that, prior to our decision to write this letter, we invited Dr. Friedman to debate his views in the Hellenic Electronic Center/Professors’ Forum*, but he declined our invitation.

Friedman’s overt bias is best exemplified in his remark “Greeks get away with this ‘cradle of democracy’ image! Give me a break! Ancient Greece was a slave-owning society,” which defies further comment. It is indeed unfortunate that such a statement came from a scholar.

We will not respond with similar sensationalism here. Rather, we will remain close to the facts and scholarly sources, and address those points made by Friedman which might sound reasonable to a reader who is not familiar with the past and the recent history of the Southern Balkan region.

1) Friedman states that “Greeks have been trying to destroy the Slavic culture and its literacy since the Middle Ages”.

Quite to the contrary, the Greeks of Byzantium and the post-byzantine period immensely and crucially contributed to the development of the Slavic cultures of Russia, Bulgaria, and Serbia, during their conversion to Christianity [2]. Remarkably, Friedman neglects to acknowledge that the written Slavic languages were developed by two Byzantine Greek monastic scholars and linguists, Cyril and Methodius of Thessaloniki. Among others, Friedman also displays sheer disregard for: a) the pivotal contributions to Russian literature and philosophy by 15th century Athonite luminary monk Maximus Graecus (Μάξιμος ο Γραικός) [3]; b) the learned Greek brothers, Ioanniky and Sofrony Likhud (Λειχούδη), founders of Moscow’s first institution of higher learning, the Slavic-Greek-
Latin Academy, in 1687 [4]; and c) the centuries-old devotion of the Mother Church (Patriarchate of Constantinople) and Greek clergy to their Slav brethren, as embodied in the published works of the 19th century influential theologian and scholar Konstantinos Oeconomos (Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων)[5], a strong advocate of the historical ties and close kinship between Greeks and Slavs through the centuries.
2) In his rather bookish and rigidly circumscribed view about linguistically divergent constituencies in Greece, Friedman challenges the very essence of Modern Greek identity by disregarding -in a historical sense- the inclusive tradition of Romiosyni, the natural precursor of the Modern Greek nation. The concept of Romiosyni is, in many respects, akin to a ‘Greek Commonwealth’, which transcends racial, tribal, and regional linguistic barriers. In failing to bring this concept into consideration when it comes to the historical context of multilingualism in the Balkan region, Friedman echoes earlier claims by—let us note—Greek scholars such as the late Loukas Tsitsipis [6] of Aristotle University of Thessaloniki and the late Kostas Kazazis [7] of the University of Chicago. Friedman -who is no stranger to Arvanitika, Vlahika and Slavonic dialects in the geographic region of Macedonia- fails to acknowledge that linguistically variegated groups such as Vlach-, Arvanite-, and Slavonic speakers in Macedonia, members of the Ottoman Rum millet and loyal followers of the Patriarchate of Constantinople, were not “Hellenized” subjects (by way of coercive or repressive assimilation) but rather they comprised dominant forces decisively partaking in the fermentation process leading to the shaping of Modern Greek identity and the dissemination of Greek letters in Ottoman Rumelia long before the eruption of ethnic feuds, divisions, and regional nationalisms [8, 9].
3) Friedman alludes to Greek indifference or even resistance to learning foreign languages, unlike other Balkan peoples. It is surprising that a Linguistics scholar uses the (presumed) lack of a Greek proverb to the effect that ‘languages are wealth’ as evidence that Greeks do not value multilingualism. This kind of rhetoric does not constitute a sound linguistic argument, and though possibly appealing to a lay-person, it reflects a way of thinking (called “strong relativism”) that has been largely discredited in current Linguistics.

To go back to scholarly sources, in his book “Bilingualism and the Latin Language” Cambridge University Press, 2003 [10], John N. Adams, Senior Research Fellow of All Souls College, Oxford, asserts that whilst “it has long been the conventional opinion that Greeks were indifferent or hostile to the learning of foreign languages, recently it has been shown that that view is far from the truth. Latin in particular was widely known, as has been demonstrated by Holford-Strevens and on a massive scale by Rochette.” [11]

With reference to the modern history of the Greek Nation (Γένος), members of the Rum millet and Romiosyni, ranging from those belonging to the high echelon of diplomats and luminaries of the Sublime Porte (viz. the Phanariots) to the ubiquitous Balkan merchants and retailers in the Ottoman Rumelia, were in fact polyglot (Greek-, Vlach-, Albanian-, Slavonic-, and/or Turkish-speaking, many of them acquainted with Russian, French, German and/or English). Noteworthy in this regard was the precocious (18th century) Greek ‘renaissance’ in Moschopolis/Moscopole (present day Albania) [12] and the
19th/early 20th century Greek cultural dimension in Pelagonia (Krushevo and Monastir/Bitola; present day FYROM) [8, 9]. These centers fostered the dissemination of Greek culture and letters, promoted by bilingual or polyglot speakers with fervent Greek national identity. Vestiges from this, once flourishing, community are still present today
in FYROM.

The famous Protopiria (Primer), an Albanian-German-Modern Greek-Vlach dictionary written by the polymath cleric and scholar Theodoros Anastasiou Kavaliotis (Kavalliotes) [13], was the forerunner of comparative linguistics in the Balkans. It was printed in 1770 in Venice, and stands as a reminder of the widespread multilingualism in the flourishing Grecovlach center of Moschopolis/Moscopole and across the territories of the Ottoman Rumelia (the geographical region of Macedonia included).

Reference is made herein to the published works by Thomas Paschidis (1879) [14] and Mihail Lanbrinydis (1907) [15], which capture the collective memories of Arvanite and Vlach Greeks during the second half of the 19th century and the early 20th century. These works offer a palpable proof of the Greek-Albanian kinship perceived by the 19th century Greek scholars. Noteworthy in this regard are the demonstrative sentiments of Thomas Paschidis, a bilingual -possibly polyglot- Greek Epirote/Arvanite luminary, towards his Grecovlach and Bulgarian brethren. His book contains an appendix in Arvanitika using Greek characters, which is especially informative and enlightening [14].

Given the above, we contend that claims for the presence of divergent identities of Greeks, Arvanites, Vlachs, and so-called Macedonian Slavs, based solely on linguistic grounds, should be viewed with cautious circumspection and within the context of time and space. In particular, it is somewhat surprising that Friedman did not consider the massive diffusion of Arbereshe (Arvanite) speakers southward into the Helladic Mainland and the Peloponnese during the 14th and 15th centuries (and the most relevant Stradioti saga). The remarkable fermentation and integration of Arbereshe/Shqiptare-speaking populations with Greek-, Vlach/Armin-, and Slavonic-speaking members of the Rum millet during the ensuing centuries remains at the core of Romiosyni and Modern Greek ethnogenesis.

Thus, from a modern historic and anthropological perspective, the rigidly circumscribed and sharply delimited ethno-linguistic ‘definitions’ and compartmentalizations brought forward by Friedman are open to critical reappraisal. Importantly, they are, to a large extent, alien and irrelevant to the Greeks of Arvanite or Vlach origin, whose identity has been shaped by their collective participation in the Modern Greek Experience during the past two (and possibly more) centuries.

The “Declaration of the Northern Epirotes from the Districts of Korytsa and Kolonia Demanding Union of Their Native Province with Greece — Pan-Epirotic Union in America, (Boston, 1919)” is a testament to the perception of their Greek identity among Albanian-, Vlach- and Greek speakers in Southern Albania/Northern Epirus http://www.helleniccomserve.com/pdf/Declaration%20of%20Northern%20Epirotes%20i n%2019%5B1%5D…pdf
Whilst the vision of the 18th century Grecovlach luminary Rigas Velestinlis Thettalos (Feraios) for the creation of a post-Ottoman Balkan Federation/Commonwealth, transcending regional and linguistic differences, did not materialize, the idea -nonetheless- reflected the sentiment of many emancipated Greeks at the time. But the ethnic/national ‘awakenings’ and the divisive forces were already underway, heralding the partial disintegration of Romiosyni followed by a protracted and intractable course of regional feuds and dissensions, which unfortunately live up to this day. The emergence of the ethnocentric national(istic) narrative of ‘Makedonism’ is symptomatic of delayed ‘awakening’ thanks -in part- to the contributions by scholars like Dr. Victor Friedman.

4) Friedman’s argument that “the Greeks came up with a line claiming the Macedonians could not claim the name Macedonia unless they were descended from the Ancient Macedonians” is a sheer misrepresentation. The basis of the dispute between Greece and FYROM lies on the open attempt by the FYROM government to appropriate a very significant part of the Greek history (see examples: http://faq.macedonia.org/history/ and http://www.macedonia-timeless.com/). As part of its newly constructed national narrative, FYROM has opted to trace its historical roots to classical antiquity, underrating the predominantly Slavonic cultural heritage of the majority of its population, which is shared with its Bulgarian brethren. In the words of Dr. Evangelos Kofos, Greece’s leading authority on Modern Macedonian History, this all-encompassing doctrine of ‘Makedonism’ is “encroaching upon an illustrious past, which had been recorded in the annals of Hellenic heritage, almost a millennium prior to the arrival of Slavic tribes in the region” [16] (N.B. There was no Slavic presence in Macedonia until nearly 1,000 years after the time of Alexander the Great).

Aside from the grandiose ideations traceable to antiquity, there is yet another darker side to the ethnocentric national narrative of ‘Makedonism’. Central to the problem at hand is the morbid obsession with race, DNA, HLA haplotypes, and the likes, underlying a broader racial purity narrative. In the video below, one can see footage from a staged propaganda-style inspirational film titled “Makedonska Molitva” (Macedonian Prayer), which was aired on the government-run MTV1 – National TV, First Channel television station of Skopje. Note that the video culminates in a crescendo blending biblical apocalyptic delusions with overtly racial overtones from a different era. Thus, using Hellenized terms, the narrator speaks God’s words to the children of the Sun and Flowers telling them that Mother Earth gave birth to three races: “Makedonjoide = white race, Mongoloide = yellow race, Negroide = black race (all others being mulattoes).” And God went on to say to the Makedontsi that, “All white people are your brethren because they carry ‘Macedonian’ genes.” [17] http://www.youtube.com/watch?v=PZJ62MGF7xI
It is indeed regrettable that Friedman has opted to downplay the gravity and long-term implications of a morbidly nationalistic narrative nurtured in the primary and secondary school curricula of FYROM.

Greeks throughout the world do not harbor any enmity or hostility toward FYROM nationals, and yearn for a peaceful and productive coexistence between the two peoples.
Greece has an earnest desire for mutual respect and the realization of a lasting political solution with its northern neighbor. Greece does not deny the nationals of FYROM their identity (or identities). In this dispute, Greece is only compelled to delineate the distinction between the ethno-cultural domains of Greek Macedonia and FYROM. With this in mind, we wish that the people of FYROM start questioning the state propaganda and reflect upon their recent history. They were victimized for half a century under a totalitarian regime and were nurtured under a propagandistic educational system. In keeping with this entrenched tradition, Article 6 of the Law on the Scientific Research Activity, as published in the “Official Gazette of the Republic of Macedonia” Nos.13/96 and 29/02, proscribes the development of any scientific research on the ethnic identity of the citizens of FYROM. We believe that such obsessive preoccupation with national identity in the 21st century, coupled with misrepresentation of history, only harms the citizens of FYROM.

As a geographic region, Macedonia has long been known for its ethno-linguistic diversity for which the time-honored term “Macedonian salad” was coined. Hence, Macedonia is neither a single country nor the cradle of a single nation, but a geographic region (with protean borders throughout history) parts of which belong nowadays to three states, each with its distinctive cultural heritage, national identity, and collective memory. It is most disturbing that Skopje claims the entire geographic Macedonian region of modern times as part of that nation’s “tatkovina” (fatherland), thus effectively laying claim to unredeemed territories in Greek Macedonia [18]. This is not a “hidden agenda”. The government of FYROM has published and circulated a state map showing FYROM to extend over Greek territory, including Thessaloniki [19].

The Hellenic identity of ancient Macedonia is indisputable; it is supported by historical, archeological, and linguistic evidence. For the socio-political and historical facts, the most authoritative source is the classic work of the leading scholar on the history of ancient Macedonia, the late Prof. Nicholas Hammond’s book, The Macedonian State, Clarendon Press, Oxford, 1989. As regards the language, by 5th century B.C. Attic Greek was standardized as the language of Ancient Macedonia (Makedon). For instance, of the 1,044 inscriptions included in the fascicle Inscriptiones Thessalonicae et Viciniae (ISBN 3 11 0018594) -one of the most painstaking and complex volumes of the Berlin corpus, encompassing all the inscriptions of ancient Thessaloniki from the 3rd century B.C. to the 7th or 8th century A.D.- most are Greek, while a few are Latin (personal communication with Dr. John C. Rouman, Professor Emeritus of Classics at the University of New Hampshire) [20]. When considering the pre-5th century B.C. language (for which evidence is more fragmentary), the current consensus seems to be that it was a Hellenic dialect. The term “Hellenic” has been proposed by Professor Brian Joseph (Ohio State University, 1999, 2001) [21] to refer to the linguistic sub-family within the Indo-European languages that comprises Ancient Macedonian and the rest of the Greek dialects. This classification has been adopted by the LINGUIST list (the official electronic site of Linguistics); see
http://www.linguistlist.org/forms/langs/GetListOfAncientLgs.html and
http://linguistlist.org/forms/langs/get-familyid.cfm?CFTREEITEMKEY=IEG
On the first site, it is additionally cautioned that “Macedonian is the ancient language of the Macedonian kingdom in northern Greece and modern Macedonia during the 1st millennium B.C. Not to be confused with the modern Macedonian language, which is a close relative of the Slavonic Bulgarian [emphasis ours].” For additional references on the subject, see G. Babiniotis, “Ancient Macedonian: The Place of Macedonian among the Greek Dialects” in : A. M. Tamis (ed.), Macedonian Hellenism, Melbourne 1990, pp. 241-250; C. Brixhe, A. Panayotou, “Le Macedonien” in: Langues indo-europeennes, ed. Bader, Paris, 1994, 205-220; and J. Chadwick, The Prehistory of the Greek Language, Cambridge 1963.

5) Friedman’s assertion that the Greek State has implemented repressive measures against the “Macedonian minority” in Greece is politically motivated. Most importantly, it misrepresents the real demographic situation in the Northwestern prefectures of Greek Macedonia, by not taking into account the fact that the use of variant local Slavonic-like idioms/dialects is widespread among bilingual, indigenous Greek Macedonians with unambiguous Greek identity. These bilingual Greek Macedonians (also known as Grecomans or Grkmani) along with Grecovlachs were the backbone of Romiosyni and Hellenism in the region during the 19th and 20th centuries. Friedman should by now be cognizant of the fact that when it comes to Macedonian identities it ultimately boils down to choices of national affiliation, as, not infrequently, even members of the same family may profess divergent ethnic/national identities. And even though Greece disputes the existence of a “Macedonian minority” on the grounds of definition, the self-described “party of the Macedonian minority in Greece”, Rainbow-Vinozhito, enjoys full recognition by the Greek state (and receives a negligible number of votes in elections). Vinozhito’s members are free to openly express their grievances and dissenting opinions.

The problem of FYROM is further compounded by the fact that a large proportion of its population, and a number of the Slavophone inhabitants of Greece, collaborated with the Italian and German occupation forces (1941-1944) [22] and by the rekindling of old family feuds and grievances dating back to the days of the Greek Civil War (1945-1949). These have nowadays resurfaced thanks to the bitter politics embraced by a third generation of politicians in Skopje, belonging for the most part to the nationalist VMRO-DPMNE party [16, 22]. Some of them, like current Prime Minister Nikola Gruevski, identify themselves as “Aegean Macedonian” (Egejski) political refugees, based on their family roots in Greek Macedonia [16]. At issue are claims for restitution and/or repatriation, subjects that other states with autonomist Axis collaborators (such as the Czech Republic and Poland) refuse even to discuss [22, 23]. Whilst during the past thirty years the Greeks have managed to heal some of the Civil War wounds, there are still fresh memories, even among members of the Greek Communist Party, about the subversive actions of Makedonski autonomist bandsmen of NOF endangering the territorial integrity of Greek Macedonia. By playing the Egejski card half a century later, in the midst of negotiations over the thorny ‘name issue’, Skopje shows an increasingly intransigent and confrontational -rather than constructive- approach.
We conclude by emphasizing that sensationalism and sheer bias, as displayed in Friedman’s interview, serve neither historical truth nor a constructive scholarly or political discourse; and they certainly do not help the people of FYROM. No intellectual and scholar should feel comfortable accepting, let alone promoting, such rhetoric.

ENDNOTES

1. Victor Friedman on Macedonia: the Balkanalysis.com Interview
http://www.balkanalysis.com/2008/12/14/victor-friedman-on-macedonia-the-balkanalysiscom-interview/
2. “Byzantium nurtured the untamed tribes of the Serbs, Bulgars, Russians and Croats and shaped them into nations. It gave them its religion, its institutions, its traditions, and taught their leaders how to govern. Indeed, [Byzantium] gave them the essence of culture -written language/script and philology.” F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siecle, II, Paris 1928 and P.P. Charanis, The development of Byzantine Studies in the United States. Acceptance lecture by Professor P. Charanis upon his conferral of Doctor honoris causa by the Aristotle University of Thessaloniki (14.3.1972), Thessaloniki, 1973, 34. Cited in Achille Lazarou, Ellinismos kai Laoi Notioanatolikis (NA) Evropis. Diachronikes kai Diepistimonikes Diadromes. Tomos A’. Lychnia Publishers, Athens, 2009, p. 218 [ISBN 978-960-930950-9].
3. Antonios-Emilios Tahiaos O Athonitis Monahos Maximos o Graikos. O Teleftaios ton Vyzantinon sti Rossia, published by the Society for Macedonian Studies, People’s Library, Thessaloniki 2008. http://www.ems.gr/ems/client/userfiles/file/EKDOSEIS/MAKEDONIKI_LAIKI_BIBLIOTHIKI/Taxiaos_ Maximos_Graikos.pdf
4. Before coming to Moscow, the Greek brothers studied in Venice and Padua. At the Moscow Academy, Ioanniky taught physics while his brother Sofrony taught physics and logic in the Aristotelian tradition, while also emphasizing the works of Byzantine philosophers. The Greek brothers embodied the so-called “Greek” trend that prevailed in Russian culture prior to the radical reforms introduced by Peter the Great. Unlike the “Latin” tradition, which emanated from medieval Western scholasticism with a slant toward rhetoric and poetry, the Greek trend focused heavily on philosophy, history, and natural sciences. The rich and fertile rivalry between these two scholarly and scientific traditions was a prevailing feature of Russian culture during the late 17th century [Source: Alexander Vucinich, Science in Russian Culture: A History to 1860, Stanford University Press, 1963]
5. P. Matalas, Ethnos kai Orthodoxia. Oi peripeteies mias schesis. Apo to ‘Elladiko’ sto Voulgariko schisma. Panepistimiakes Ekdoseis Kritis, 2002
6. Lukas D. Tsitsipis. A linguistic anthropology of praxis and language shift: Arvanitika (Albanian)
and Greek in contact. Oxford: Clarendon Press, 1998. Also, see Victor Friedman’s “The Albanian Language in Its Eastern Diaspora.” Arvanitika kai Ellenika: Zetemata polyglossikon kai polypolitismikon koinoteton [Greek: Arvanitika and Greek: Problems of multilingual and multicultural communities], Vol. 2, ed. by Loukas Tsitsipis. Livadeia, Greece: European Union & The Prefecture of Levadeia, 1998,
pp. 215-231.
7. Kostas Kazazis’obituary by Victor Friedman posted on the website of Society Farsarotul, a United States-based political activist group promoting the so-called independent Aromanian movement http://www.farsarotul.org/nl25_5.htm
8. Antonis M. Koltsidas’ monograph entitled Greek Education in Monastir – Pelagonia Organisation and Operation of Greek Schools, Cultural Life. [English Translation by Janet Koniordos] published by the Society for Macedonian Studies, Macedonian Library – 105, Thessaloniki 2008
http://www.ems.gr/ems/client/userfiles/file/EKDOSEIS/MAKEDONIKI_BIBLIOTHIKI/Koltsidas_Monast
iri_Pelagonia.pdf
9. See Christos D. Katsetos’ article entitled Vlahoi. Rahokokalia tou Ellinikou ethnous (Vlachs – The backbone of the Greek nation) published in the Athens newspaper Apogevmatini (on 11 November, 2007, p. 17) http://www.vlahoi.net/content/view/257/109/
10. See the excerpt from the Introduction of J.N. Adams’ book. http://assets.cambridge.org/97805218/17714/excerpt/9780521817714_excerpt.pdf
11. See Rochette’s treatise Les Romains et le latin vus par les Grecs. http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/telechargement/20Latinetgrec4eme.pdf

12. See Lazarou, op. cit., p. 293 [vide supra]. Prokopios Dimitrios Pamperis Moschopolitis, «Απαρίθμησις Λογίων Γραικών», Hamburg, 1772. Reprinted by Karavias Publishers, Athens, 1966 http://www.rarebooks.com.gr/book.asp?catid=361
13. Theodoros Kavaliotis, founder of the New Academy of Moschopolis, was the author of a quadrilingual dictionary entitled Protopiria. Das dreisprachige Worterverzeichnis von Theodoros Anastasiu Kavalliotes aus Moschopolis, gedruckt 1770 in Venedig: albanisch-deutsch-neugriechischich-aromunisch/ neu bearbeit, mit dem heutigen Zustande der albanischen Schriftsprache verglichen_ [Protopiria (Πρωτοπειρία)= Primer. Three Lists of Words in Three Languages, which was printed in 1770 in Venice: Albanian-German-Modern (‘Nea’) Greek-Armin/Vlach; New edition, with the today’s Situation of the Albanian written Language].
14. Thomas Paschidis, «Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμό) – Μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων και Βουλγάρων»), υπό Θ. Πασχίδου [Shqiptaret dhe e ardhmja e tyre ne helenizem – Me shtese mbi grekovllehte dhe bullgaret] Th. Paskidu, 1879 [The Albanians and their future in Hellenism -With an appendix on Grecovlachs and Bulgarians]. Reprinted by Karavias Publishers, Athens, 1981 http://www.rarebooks.com.gr/book.asp?catid=356 http://www.shqiptarortodoks.com/tekste/albanologji/Paskidu_1879.pdf
15. Mihail Lambrinidis, «Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον (Υδρα-Σπέτσαι)», υπό Μιχαήλ Λαμπρυνίδου, 1907[Shqiptaret ne Greqine qendrore dhe ne Peloponez Mihail Lambrinidou, 1907] [The Albanians in Mainland Greece and Peloponnese (Hydra-Spetsae)]. Reprinted by Karavias Publishers, Athens, 1981 http://www.rarebooks.com.gr/book.asp?catid=357 http://www.shqiptarortodoks.com/tekste/albanologji/Lambrinidu.pdf
16. See analysis by Dr. Evangelos Kofos of the ICG Report “Macedonia’s Name: Breaking the Deadlock” http://blogs.eliamep.gr/en/kofos/analysis-icg-report-macedonia’s-name-breaking-the-deadlock/#more-92 Also, see essay by the same author entitled ‘The Unresolved “Difference over the Name”: The Greek perspective’. In: Kofos E, Vlasidis V (Eds) Athens-Skopje: An Uneasy Symbiosis, 1995-2002. Research Centre for Macedonian History and Documentation at the Museum of the Macedonian Struggle, Thessaloniki, 2005 http://www.macedonian-heritage.gr/InterimAgreement/Downloads/Interim Kofos.pdf

17. See claims about the ‘Sub-Saharan origin of the Greeks’ in state-sponsored ethnogenetic studies. http://www.makedonika.org/processpaid.aspcontentid=ti.2001.pdf
18. Kofos, ibid
19 Vance Stojcev. Voena Istorija Na Makedonija: Skici. Sojuzot na drustvata na istoricarite na RM i
Voenata akademija General Mihailo Apostolski, ISBN 9989776075 (9989-776-07-5)/ Military History of
Macedonia. Military Academy General Mihailo Apostolski, ISBN 9989134057 (9989-134-05-7)
20. Excerpted from the letter of Dr. Rouman to the New Hampshire Governor Craig Benson (dated 2002). Dr. Rouman was for five years, both at the University of Wisconsin at Madison and at the Institute for Advanced Study at Princeton, research assistant during Professor Charles F. Edson’s protracted and difficult project, focusing on the editing of all the inscriptions of ancient Thessalonica from the third century B.C. to the seventh or eighth century A.D. for the German Academy of Berlin. For his meritorious contribution Dr. Edson was awarded the prestigious Charles Goodwin Award of Merit of the American Philological Association.
21. Brian Joseph (1999), Ancient Greek in: J. Garry, C. Rubino, A. Faber, R. French (editors), Facts Aboutthe World’s Languages: An Encyclopedia of the World’s Major Languages: Past and Present, New
York/Dublin, H. W. Wilson Press, 2001
22. See article by Aristide D. Caratzas titled Oi nazistikes rizes tou VMRO (the Nazi origins of VMRO)published in the Athens newspaper Ethnos (2.8.2009)
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&tag=8334&pubid=1370687 Also, see article by the same author entitled “Why the Greek People Cannot Easily Accept FYROM’s Claims” published in The National Herald (30.8.2009) http://rieas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=41
23. See commentary by Evangelos Kofos titled “Unexpected Initiatives: Towards the resettlement of aSlav-Macedonian minority in Macedonia?” (Originally published in the Athens newspaper To Vima onJune 25 , 2003) http://www.macedonian-heritage.gr/Opinion/comm 20030710Kofos.html

SIGNATURES
Martis, Nikolaos, Former Minister of Macedonia/Thrace.
Agathos, Spiros N., Professor, Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve,
BELGIUM.
Albrecht-Piliouni, Effie, Professor of Linguistics, Auburn University, Auburn, AL, USA. Albrecht, Ulrich, Professor of Mathematics, Auburn University, Auburn, AL USA. Anagnostopoulos, Stavros A., Professor of Civil Engineering, Head, University of Patras,
26500, Patras, GREECE.
Anastassiou, George, Professor of Mathematics, University of Memphis, USA. Anastassopoulou, Jane, Professor, NTUA, GREECE.
Andreadis, Stelios T., Ph.D., Professor, Bioengineering Laboratory, University at Buffalo, The State University of New York, New York, USA.
Antoniou, Antonios, Dr. Dent., D.M.D., Dental Surgeon, Lemesos, CYPRUS.
Arkas Evangelos, Ph.D., CEO Prometheus Technology Inc. London, UK.
Aroniadou-Anderjaska, Vassiliki, Ph.D., Research Assistant Professor of Neuroscience, Dept. of APG and Dept. of Psychiatry, F. Edward Hebert School of Medicine, Bethesda,
MD, USA.
Athanassouli, Georgia, Ph.D., Associate Professor, Department of Physics, University of Patras, GREECE.
Baloglou, George, Associate Professor of Mathematics (retired, SUNY Oswego), Thessaloniki, GREECE.
Balopoulos, Victor, Associate Professor, Dept. of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Thrace, GREECE.
Barbas, John T., Ph.D., Professor of Chemistry, Valdosta State University, Valdosta, GA,
USA.
Billis, Euripides, Ph.D., Assistant Professor, National Technical University of Athens,
Athens, GREECE.
Bitros, George C., Professor of Economics, Emeritus, Department of Economics, Athens, University of Economics and Business, Athens, GREECE.
Botsas, Lefteris N., Ph.D., Professor Emeritus, Economics Oakland University, Rochester, Michigan, USA.
Boundas, Constantin V., Professor Emeritus, Department of Philosophy, Trent University, Peterborough, Ontario, CANADA.
Bouros, Demosthenes, MD, Ph.D. FCCP Professor of Pneumonology, Chairman, Dept, of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, GREECE
Bronstein, Arna, Associate Professor of Russian, Dept. of Languages, Literatures and Cultures, University of New Hampshire, Durham, NH, USA.
Burriel, Angeliki R., DVM, MSc, MSc, PhD, MRCVS, GREECE.
Bucher, Matthias, Ph.D., Assistant Professor, ECE Dept., Technical University of Crete,
Chania, Crete, GREECE.
Cacoullos, Theophilos, Emeritus Professor, University of Athens, Athens, GREECE.
Caratzas, Aristide D., Historian, Academic Publisher, Athens/New York.
Chaniotakis, Nikos, Professor of Chemistry, University of Crete, Crete, GREECE.
Christodoulou, Chris, Ph.D., Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Cyprus, 75 Kallipoleos Ave, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, CYPRUS.
Christodoulou, Manolis A., Professor of Control Laboratory, Technical University of
Crete, Chania, Crete, GREECE.
Chrysanthopoulos, Michael, Ph.D., Historian, Hagiographer, Thessaloniki, GREECE. Cladis, John B., Ph.D. in Nuclear Physics, Lockheed Martin Space Physics Lab, Palo
Alto, California, USA.
Clairmont, Richard, Dr., Senior Lecturer of Classics, University of NH, USA.
Constantinides, Christos, Professor Emeritus, Electrical and Computer Engineering, University of Wyoming, USA.
Constantinou, Philip, Ph.D., Professor, School of Electrical and Computer Engineering. National technical University of Athens, Athens, GREECE.
Constantopoulos, Yannis, Professor of Universite Libre du Bruxelles, Belgium and
Hellenic Naval Academy, GREECE.
Coucouvanis, Dimitri, Professor of Chemistry, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
Daglis, Ioannis A., Ph.D., Research Director, Institute for Space Applications National Observatory of Athens, Penteli, GREECE.
Damianou, Pantelis, Professor, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, 1678, Nicosia, CYPRUS.
Danginis, Vassilios A., Ph.D., Director of Engineering, SMSC, Hauppauge, NY 11788,
USA.
Deltas, Constantinos, Professor of Genetics, Chairman of Biological Sciences, Head, Laboratory of Molecular and Medical Genetics, University of Cyprus, Kallipoleos
Nicosia, CYPRUS.
Demetracopoulos, Alex C., Professor, Dept. of Civil Engineering, University of Patras,
265 00, Patras, GREECE.
Demopoulos, George P., Ph.D., Eng., FCIM, Professor and Gerald Hatch Faculty Fellow, Associate Chair and Graduate Program Director, Department of Mining and Materials Engineering, McGill University, Wong Building, 3610 University Street, Montreal, QC
H3A 2B2, CANADA.
Dimopoulos, Nikitas, PhD, PEng, FEIC, Professor and Lansdowne Chair in Computer Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Victoria PO BOX 3055, Victoria B.C. V8W 3P6, CANADA.
Dokos, Socrates, Dr., Senior Lecturer, Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales Sydney, AUSTRALIA.
Doulia, Danae, Professor of Nat. Techn. University of Athens, Athens, GREECE. Dritsos, Stephanos E., Professor, Dept. of Civil Engineering, University of Patras, 26500,
Patras, GREECE.
Economou, Thanasis, Senior Scientist, Laboratory for Astrophysics and Space Research, Enrico Fermi Institute, University of Chicago, IL, USA.
Efthymiou, Pavlos N., Professor, Dr. ret. nat., Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GR – 541 24 THESSALONIKI,
GREECE
Episcopos, Athanasios, Associate Professor, Athens University of Economics and Business, Athens, 10434, GREECE.
Eriotis, Nikolaos, Associate Professor of Accounting, University of Athens, Philothei,
GREECE.
Fleszar, Aleksandra, Assoc. Professor of Russian, University of New Hampshire,
Durham, NH, USA.
Flytzani-Stephanopoulos, Maria, Ph.D., Professor, Department of Chemical and Biological Engineering, Tufts University, Medford, MA, USA.
Fotopoulos, Spiros, Professor, Electronics Laboratory, Department of Physics, University of Patras, GREECE.
Foudopoulos, Panayotis, Ph.D., Electrical Engineer, National Technical University of
Athens, Athens, GREECE.
Fthenakis, Vasilis, Director, Center for Life Cycle Analysis, Earth and Environmental Engineering Department, Columbia University, 926 S.W. Mudd, 500 West 120th Street, New York, NY 10027, USA.
Gatzoulis, Nina, Supreme President of the Pan-Macedonian Association (USA) and Professor, Department of Languages, Literatures and Cultures, University of New Hampshire, USA.
Gavalas, George, Professor Emeritus of Chemical Engineering, California Institute of Technology, USA.
Gavras, Irene, MD, Professor of Medicine, Boston University School of Medicine,
Boston, MA, USA.
Georgakis, Christos, Professor, Department of Chemical and Biological Engineering, Bernard M. Gordon Senior Faculty Fellow of Systems Engineering, TUFTS University, Medford, MA, 02155, USA.
Georges, Anastassios T., Professor, Department of Physics, University of Patras,
GREECE.
Georgiou, Demetrius A., Associate Professor, Faculty of Engineering, Democritus University of Thrace, GREECE.
Giannakidou, Anastasia, Professor of Linguistics, Dept. of Linguistics, University of
Chicago, USA.
Grammatikos Theoharry, Associate Director, Methods and Processes Improvement, European Investment Bank, 100, blvd Konrad Adenauer, L-2950, Luxembourg.
Groumpos, Petros P., Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Patras, GREECE.
Halamandaris, Pandelis, Ph.D., Ed.D. Professor Emeritus, Brandon University, Deputy Director, University of Manitoba Centre for Hellenic Civilization, CANADA.
Hassiotis Sophia, Ph.D., Civil Engineering Program Director, CEOE, Stevens Institute of
Technology, Hoboken, N.J. 07030, USA.
Horsch, Georgios M., Assistant Professor, Department of Civil Engineering University of Patras, Patras, GREECE.
Ioannou, Petros, Ph.D., Professor, Electrical Engineering-Systems, University of Southern California Los Angeles, CA, USA.
Iliadis, Lazaros S., Associate Professor, Democritus University of Thrace, GREECE.
Kakouli-Duarte, Thomais, Ph.D., President, Hellenic Community of Ireland, and Lecturer, Environmental Bio-Sciences, Dept. of Science and Health Institute of
Technology, Carlow, IRELAND.
Kamari, Georgia, Professor, Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, GR-265 00, Patras, GREECE
Kambezidis, Harry, Dr., Research Director, National Observatory of Athens, Athens,
GREECE.
Karabalis, Dimitris L., Professor, University of Patras, GREECE. Karageorgis, Demetris, Information Science Teacher, Nicosia, CYPRUS.
Karagiannidis, Iordanis, Ph.D., Assistant Researcher, Department of Medicine, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, CA, USA.
Karakatsanis, Theoklitos S., Ph.D., Electrical Engineer N.T.U.A, Assistant Professor D.U.TH., Dept. of Production Engineering & Management, School of Engineering, Democritus University of Thrace, GREECE.
Karatzios, Christos, M.D. C.M., FRCPC, Assistant Professor of Pediatrics, McGill University Health Centre, Division of Infectious Diseases, Montreal Children’s Hospital; Associate Member, Special Immunology Division, Centre Universitaire Mere-Enfant de l’Hopital Ste Justine, University of Montreal, Quebec, CANADA.
Karayanni, Despina A., Ph.D., Assistant Professor of Marketing, University of Patras, Department of Business Administration, GREECE.
Karpathakis, Anna, Ph.D., Associate Professor of Sociology, CUNY, New York, USA.
Katsetos, Christos D., M.D., Ph.D., FRCPath, Professor of Pathology, Drexel University College of Medicine and St. Christopher’s Hospital for Children, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Katsifarakis, Konstantinos L., Ph.D., Professor, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE.
Katsifis, Spiros, Ph.D., FACFE, Associate Professor and Chair, Department of Biology, University of Bridgeport Bridgeport, CT, USA.
Katsoufis, Elias C., Associate Professor of Physics, School of Applied Sciences, National Technical University of Athens, Athens, GREECE.
Katsouris, Andreas, Professor of Ancient Greek Philology, Division of Classical Philology, University of Ioannina, GREECE.
Kitridou, Rodanthi C., MD, FACP, MACR Professor Emerita of Medicine (Rheumatology), USC Keck School of Medicine, Los Angeles, CA, USA.
Komodromos, Petros, Lecturer, Department of Civil & Environmental Engineering University of Cyprus, CYPRUS.
Konstantatos (Kostas), Demosthenes J., Ph.D., M.Sc., M.B.A., Telecommunications,
Greenwich, CT, USA.
Kottis, George C., Emeritus Professor, Athens University of Economics and Business Science, Athens, GREECE.
Kugiumtzis, Dimitris, Assistant Professor, Department of Mathematical, Physical and Computational Sciences, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
GREECE.
Koussis, Antonis D., Ph.D., Research Director, Institute for Environmental Research, National Observatory of Athens, Metaxa & Vassileos Pavlou, GR – 152 36 Palaia Penteli,
Athens, GREECE.
Koutroumbas, Konstantinos, Ph.D., Researcher, Institute for Space Applications & Remote Sensing, National Observatory of Athens, Palea Penteli, 15236 ATHENS-
GREECE.
Koutselini, Mary, Dr , Department of Education, University of Cyprus, CYPRUS. Kouzoudis, Dimitris, Lecturer, Engineering Sciences Department, University of Patras,
26504 Patras, GREECE.
Kritas, Spyridon K., DVM, Ph.D., Dipl. ECPHM Assistant Professor, Department of Microbiology and Infectious Diseases, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Macedonia, GREECE.
Kritikos, Haralambos N., Professor Emeritus, Department of Systems and Electrical Engineering, University of Pennsylvania, Philadelphia PA, USA.
Kyriacou, George A., Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, GREECE.
Kyriakou, Anastasia, Plant Pathologist, Agricultural Research Institute, Lefcosia,
CYPRUS.
Ladikos, Anastasios, Professor, Department of Criminology and Security Sciences, University of South Africa, Pretoria, SOUTH AFRICA.
Lagoudakis, Michail G., Assistant Professor, Technical University of Crete, Chania,
GREECE.
Lambrinos, Panos, Professor of Mathematics, School of Engineering, Democritus, University of Thrace, Xanthi, GREECE.
Lampropoulos, George A., Ph.D. Adjunct Professor, ECE Dept., University of Calgary,
CANADA.
Lampropoulou, Venetta, Professor of Deaf Education, Deaf Studies Unit, Department of Education, University of Patras, GREECE.
Lazaridis, Anastas, Professor Emeritus, Widener University, One University Place, Chester, PA 19013, USA.
Leventouri, Theodora, Dr., Professor, Department of Physics, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA.
Lialiaris, Theodore S., BSc, MD, Ph.D., Assoc. Professor of Medical Biology and Cytogenetics, Medical School of Democritus University of Thrace, GREECE.
Lolos, George J., Professor, Physics Department, University of Regina, CANADA.
Lymberopoulos, John Ph.D., Leeds School Summer Dean, Professor of International Business & Finance Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder, USA.
Manias, Stefanos, Professor, National Technical University of Athens, Dep. of Electrical and Computer Engineering, Electrical Machines and Power electronics Laboratory,
Athens, GREECE.
Manolopoulos, Vangelis G., Assoc. Professor of Pharmacology, Democritus University of Thrace, Medical School, Alexandroupolis, GREECE.
Maragos, Petros, Professor, National Technical University of Athens, School of Electrical & Computer Engineering, Athens , GREECE.
Melakopides, Costas, Associate Professor of International Relations, University of
Cyprus, Nicosia, CYPRUS.
Mermigas, Eleftherios, Professor, ASCP, Pathology and Anatomical Sciences, University
at Buffalo NY, USA.
Metallinos-Katsaras, Elizabeth, Ph.D. RD, Associate Professor, Nutrition Department, Simmons College, Boston MA, USA.
Michaelides, Stathis, Ph.D., P.E. Professor and Chair, Mechanical Engineering University of Texas at San Antonio One UTSA Circle San Antonio, TX, USA.
Michailidis, Dimitri, M.D., Gen.Surgeon, President, ELEFI (Hellenic Association of Pharmaceutical Physicians), President, Auditors Committee, Hellenic Society of Pharmacology, Member, EB IFAPP, GREECE.
Michopoulos, Aristotle, Dr., Greek Studies, Hellenic College, Brookline, MA, USA. Miller, Stephen G., Professor Emeritus, Classical Archaeology, University of California,
Berkeley CA, USA.
Mylonakou-Kekes Iro, Assistant Professor, Department of Educational, Sciences, Faculty of Primary Education, University of Athens, 13A Navarinou, 10680 ATHENS, GREECE.
Milonas, Nikolaos, Professor of Finance, University of Athens, Marousi, GREECE.
Moulopoulos, Konstantinos, Dr., Associate Professor of Physics, University of Cyprus,
CYPRUS.
Mourtos, Nikos J., Ph.D., Professor, Mechanical & Aerospace Engineering, San Jose State University, One Washington Square San Jose, CA, USA.
Nasis, Vasileios T., Ph.D., Adjunct Professor, Drexel University College of Engineering, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Nenes, Athanasios, Associate Professor, Schools of Earth and Atmospheric Sciences and Chemical and Biomolecular Engineering, Georgia Institute of Technology, USA.
Newman, Constantine, Reverent Dr., Classics Professor-University of New Hampshire,
USA.
Newman Anna, Professor of Classics-University of New Hampshire, USA.
Nikolakopoulos, Konstantin, Professor, Institute of Orthodox Theology, Ludwig-Maximilians-University, Munich, GERMANY.
Panagiotakopoulos, Chris T., B.Sc., Ph.D., Assistant Professor of Educational Technology, University of Patras – School of Humanities and Social Sciences Department of Education, Archemedes Str., 265 04 Rio Patras, GREECE.
Panagiotakopoulos, Demetrios, Professor of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, GREECE.
Panagiotopoulos, Dimitrios P., Assoc. Professor, University of Athens, Attorney-at-Law, President of International Association of Sports Law, GREECE.
Papadopoulos, George K., Ph.D., Professor of Biochemistry and Biophysics, Epirus Institute of Technology, Arta, 47100, GREECE.
Papadopoulos, George, Professor Emeritus, Applied Electronics Laboratory, Electrical and Computer Engineering, University of Patras, GREECE.
Papadopoulos, Kyriakos, Ph.D., Professor, Department of Chemical & Biomolecular Engineering, Tulane University, New Orleans, LA 70118, USA.
Papamarkos, Nikos, Professor, Democritus University of Thrace, School of Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering, GREECE.
Papavassiliou, Dimitrios P., MD, Assistant Professor of Clinical Pediatrics Pediatric Cardiology, Morgan Stanley Children’s Hospital of New York-Presbyterian Columbia University Medical Center. New York, NY, USA.
Papazoglou, Georges, Professor of Palaeography, Chairman – Department History and Ethnology, Democritus University of Thrace, KOMOTINI, GREECE.
Patitsas, Steve, Ph.D., Assoc. Professor, Physics Department, University of Lethbridge,
4401 University Drive, Lethbridge, Alberta, T1K 3M4, CANADA.
Patitsas, Tom Athanasios, Professor Emeritus, Department of Physics and Astronomy Laurentian University, Sudbury, ON, CANADA.
Pelekanos, Nikos, Professor of Materials Science and Technology, University of Crete,
Heraklion-Crete, GREECE.
Pelides, Panayiotis, Ph.D., Consultant Anesthesiologist, American Heart Institute,
Nicosia, CYPRUS.
Persephonis, Peter, Professor, Physics Department, University of Patras, GREECE.
Phufas, Ellene S., Professor, English/Humanities SUNY- ECC Buffalo, NY, USA.
Pintelas, Panagiotis E., Professor of Computer Science, Dept. of Mathematics, University of Patras, Patras, GREECE.
Pittas, Stamatios, Head of Marketing Dept., KOSTEAS GROUP OF COMPANIES,
Chalkis, GREECE.
Plionis, Manolis, Ph.D., Research Director, Institute of Astronomy & Astrophysics, National Observatory of Athens, GREECE.
Pnevmatikatos, Dionysios, Assoc. Professor, ECE Department, Technical University of
Crete, GREECE.
Polychroniadis, K.E., Professor, Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, GREECE.
Poularikas, Alexander D., Professor Emeritus (University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama), Houston, Texas, USA.
Pozios, John LL.B., MBA, Director, Desautels Centre for Private Enterprise and the Law, Faculty of Law, University of Manitoba, CANADA.
Psaras, GK, Ph.D., Professor, Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, Patras, GR 265 00, GREECE.
Psyrri, Amanda, MD, Assistant Professor of Medicine, Yale University, New Haven, CT,
USA.
Rantsios, Apostolos T., Ph.D., Dipl., Past President, World Veterinary Association,
Marousi, GREECE.
Rapsomanikis, S., Ph.D., Professor, Director, Laboratory of Atmospheric Pollution, Control Engineering of Atmospheric Pollutants, Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, GREECE.
Raptis, Aristotle, Professor, University of Athens, GREECE.
Rigas, Fotis, Ph.D., Associate Professor, National Technical University of Athens,
Athens, GREECE.
Roilides, Emmanuel, MD, PhD., Assoc. Professor, 3rd Dept. Pediatrics, University of Thessaloniki, Hippokration Hospital, Thessaloniki, GREECE.
Romanos, Michael, Ph.D., Professor of Economic Development, School of Planning, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA.
Rontoyannis, George P., Professor, Dept. Phys Ed Sports, Science University of
Thessaly, GREECE.
Rouman, John C., Dr., Professor Emeritus of Classics.
Sarafopoulos Dimitrios, Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, GREECE.
Samaras George, Professor, USA.
Samothrakis, Periandros, Ph.D., P.E., Hydraulic Engineer, Frederick, Maryland, USA.
Sapatinas, Theofanis, BSc, MSc, Ph.D., Associate Professor of Statistics, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, Nicosia, CYPRUS.
Savvas, Minas, Professor Emeritus, San Diego State University, SanDiego, CA, USA.
Siafarikas Panayiotis, Professor, Department of Mathematics, University of Patras
Patras, GREECE.
Sideris, Kosmas, Ph.D., Civil Engineer Lecturer, Democritus University of Thrace,
Xanthi, GREECE.
Simitses, George J., Professor Emeritus of Aerospace Engineering, Georgia Institute of
Technology, Atlanta, GA, USA.
Siolas, John G., Ph.D., Educator, New York, USA.
Sivitanides, Marcos P., Ph.D., CCP. Associate Professor, Information Systems, McCoy College of Business, Texas State University San Marcos, Texas, USA.
Skias, Stylianos G., Assist. Professor, Democritus University of Thrace, GREECE.
Skodras, A. N., Professor, Head of Computer Science, School of Science & Technology Hellenic Open University, 13-15 Tsamadou, GR-26222 Patras, GREECE.
Sotiropoulou, Georgia, PhD, Assoc. Professor, Department of Pharmacy, School of Health Sciences, University of Patras, Rion-Patras 26500, GREECE.
Staikos, Georgios, Assoc. Professor, Laboratory of Organic Chemical Technology Department of Chemical Engineering, University of Patras, University Campus – Rion,
GR – 265 04 Patras, GREECE.
Stamatoyannopoulos, George, M.D., Dr., Sci., Professor of Medicine and Genome Sciences, Director, Markey Molecular Medicine Center, K-240 Health Sciences Building, Box 357720, Seattle, WA 98195-7720, USA.
Stamboliadis, Elias, Associate Professor, Mineral Resources, Engineering Dept, Technical University of Crete University, Campus Chania, Crete, GREECE.
Stavrou, Esther, Ph.D., Associate Clinical Professor, Ferkauf Graduate School of Psychology, Yeshiva University, Bronx, New York, USA.
Stephanopoulos, Greg W.H., Dow Professor, Chemical Engineering and Biotechnology, Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemical Engineering,
Cambridge, MA, USA
Syrimis, Michael, Assistant Professor, Department of French and Italian, Tulane University, New Orleans, Louisiana, USA.
Tassios, Dimitrios, Professor Emeritus, National Technical University of Athens, Athens,
GREECE
Tavouktsoglou, Athanasios N., Ph.D., Professor, Concordia University, College of
Alberta, CANAD
Templar, Marcus A., M.A., M.S., Balkans expert, Illinois, USA
Thramboulidis, Kleanthis, Assoc. Professor, Software Engineering Group (SEG) -Electrical & Computer, University of Patras, PATRAS, GREECE
Triantaphyllopoulos, Demetrios D., Professor, Department of Archaeology and History, University of Cyprus, CYPRUS.
Tryphonopoulos, Demetres P., A/Dean, School of Graduate Studies, Professor, Dept. of English, University of New Brunswick, Fredericton, N.B., CANADA
Tsakiridou, Cornelia A., Ph.D., Associate Professor, Philosophy, Director, Diplomat-In-Residence Program, La Salle University, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Tsatsanifos, Christos, Ph.D., Civil Engineering MSc., D.I.C. M.ASCE. Athens,
GREECE
Tsigas-Fotinis, Vasiliki, Ph.D., Professor of Education, Caldwell College, Caldwell, New Jersey, USA
Tsihrintzis, Vassilios A., Ph.D., P.E., P.H., Professor of Ecological Engineering & Technology, Director, Laboratory of Ecological Engineering & Tehnology, Chairman, Department of Environmental Engineering, School of Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi 67100, GREECE
Tsaroucha, Alexandra, MD, Ph.D., Assistant Professor of Surgery, Democritus University of Thrace, Xanthi 67100, GREECE
Tsinganos, Kanaris, Professor, Department of Physics, University of Athens, Athens,
GREECE.
Tsohantaridis, Timotheos, Ph.D., Professor of Biblical Studies and Greek, George Fox University, Newberg, Oregon, USA.
Valanides, Nicos (visiting scholar at DePaul University, Chicago, USA), Associate Professor (Science Education), Nicosia, CYPRUS.
Velivasakis, Emmanuel E., PE, FASCE, President, PANCRETAN ASSOCIATION OF
AMERICA & HELLENIC AMERICAN NATIONAL COUNCIL, New York, USA
Vardulakis, Antonis, Professor, Department of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, GREECE
Varkaraki, Elli, Ph.D., Senior Researcher, Centre for Renewable Energy Sources,
GREECE
Vasilos, Thomas, Professor Emeritus, Department of Chemical Engineering, University of Massachusetts, Lowell, Massachusetts, USA.
Velgakis, Michael, Professor of Physics, Engineering Science Dept., University of Patras,
Patras, GREECE.
Vlavianos, Nickie, Assistant Professor, Faculty of Law, University of Calgary, Calgary,
CA, USA.

“Z Vzhoda” – “From East” – Slovenian Documentary Film about the Early Slavs

100 Most Famous Ancient Macedonian Names

100 Most Famous Ancient Macedonian Names

KINGS OF MACEDON AND DIADOCHI

1. ALEXANDROS m Ancient Greek (ALEXANDER Latinized)
Pronounced: al-eg-ZAN-dur
From the Greek name Alexandros, which meant ‘defending men’ from Greek alexein ‘to defend, protect, help’ and aner ‘man’ (genitive andros). Alexander the Great, King of Macedon, is the most famous bearer of this name. In the 4th century BC he built a huge empire out of Greece, Egypt, Persia, and parts of India. The name was borne by five kings of Macedon.

2. PHILIPPOS m Ancient Greek (PHILIP Latinized)
Pronounced: FIL-ip
From the Greek name Philippos which means ‘friend of horses’, composed of the elements philos ‘friend’ and hippos ‘horse’. The name was borne by five kings of Macedon, including Philip II the father of Alexander the Great.

2. AEROPOS m Ancient Greek, Greek Mythology
Male form of Aerope who in Greek mythology was the wife of King Atreus of Mycenae. Aeropos was also the son of Aerope, daughter of Kepheus: ‘Ares, the Tegeans say, mated with Aerope, daughter of Kepheus (king of Tegea), the son of Aleos. She died in giving birth to a child, Aeropos, who clung to his mother even when she was dead, and sucked great abundance of milk from her breasts. Now this took place by the will of Ares.’ (Pausanias 8.44.) The name was borne by two kings of Macedon.

4. ALKETAS m Ancient Greek (ALCAEUS Latinized)
Pronounced: al-SEE-us
Derived from Greek alke meaning ‘strength’. This was the name of a 7th-century BC lyric poet from the island of Lesbos.

5. AMYNTAS m Ancient Greek
Derived from Greek amyntor meaning ‘defender’. The name was borne by three kings of Macedon.

6. ANTIGONOS m Ancient Greek (ANTIGONUS Latinized)
Pronounced: an-TIG-o-nus
Means ‘like the ancestor’ from Greek anti ‘like’ and goneus ‘ancestor’. This was the name of one of Alexander the Great’s generals. After Alexander died, he took control of most of Asia Minor. He was known as Antigonus ‘Monophthalmos’ (’the One-Eyed’). Antigonos II (ruled 277-239 BC) was known as ‘Gonatos’ (‘knee, kneel’).

7. ANTIPATROS m Ancient Greek (ANTIPATER Latinized)
Pronounced: an-TI-pa-tur
From the Greek name Antipatros, which meant ‘like the father’ from Greek anti ‘like’ and pater ‘father’. This was the name of an officer of Alexander the Great, who became the regent of Macedon during Alexander’s absence.

8. ARCHELAOS m Ancient Greek (ARCHELAUS Latinized)
Pronounced: ar-kee-LAY-us
Latinized form of the Greek name Archelaos, which meant ‘master of the people’ from arche ‘master’ and laos ‘people’. It was also the name of the 7th Spartan king who came in the throne of Sparti in 886 BC, long before the establishment of the Macedonian state.

9. ARGAIOS m Greek Mythology (ARGUS Latinized)
Derived from Greek argos meaning ‘glistening, shining’. In Greek myth this name belongs to both the man who built the Argo and a man with a hundred eyes. The name was borne by three kings of Macedon.

10. DEMETRIOS m Ancient Greek (DEMETRIUS Latinized)
Latin form of the Greek name Demetrios, which was derived from the name of the Greek goddess Demeter. Kings of Macedon and the Seleucid kingdom have had this name. Demetrios I (ruled 309-301 BC) was known as ‘Poliorketes’ (the ‘Beseiger’).

11. KARANOS m Ancient Greek (CARANUS Latinized)
Derived from the archaic Greek word ‘koiranos’ or ‘karanon”, meaning ‘ruler’, ‘leader’ or ‘king’. Both words stem from the same archaic Doric root ‘kara’ meaning head, hence leader, royal master. The word ‘koiranos’ already had the meaning of ruler or king in Homer. Karanos is the name of the founder of the Argead dynasty of the Kings of Macedon.

12. KASSANDROS m Greek Mythology (CASSANDER Latinized)
Pronounced: ka-SAN-dros
Possibly means ‘shining upon man’, derived from Greek kekasmai ‘to shine’ and aner ‘man’ (genitive andros). In Greek myth Cassandra was a Trojan princess, the daughter of Priam and Hecuba. She was given the gift of prophecy by Apollo, but when she spurned his advances he cursed her so nobody would believe her prophecies. The name of a king of Macedon.

13. KOINOS m Ancient Greek
Derived from Greek koinos meaning ‘usual, common’. An Argead king of Macedon in the 8th century BC.

14. LYSIMACHOS m Ancient Greek (LYSIMACHUS Latinized)
Means ‘a loosening of battle’ from Greek lysis ‘a release, loosening’ and mache ‘battle’. This was the name of one of Alexander the Great’s generals. After Alexander’s death Lysimachus took control of Thrace.

15. SELEUKOS m Ancient Greek (SELEUCUS Latinized)
Means ‘to be light’, ‘to be white’, derived from the Greek word leukos meaning ‘white, bright’. This was the name of one of Alexander’s generals that claimed most of Asia and founded the Seleucid dynasty after the death of Alexander in Babylon.

16. ARRIDHAIOS m Ancient Greek
Son of Philip II and later king of Macedon. The greek etymology is Ari (= much) + adj Daios (= terrifying). Its full meaning is “too terrifying”. Its Aeolian type is Arribaeos.

17. ORESTES m Greek Mythology
Pronounced: o-RES-teez
Derived from Greek orestais meaning ‘of the mountains’. In Greek myth he was the son of Agamemnon. He killed his mother Clytemnestra after she killed his father. The name of a king of Macedon (ruled 399-396 BC).

18. PAUSANIAS m Ancient Greek
King of Macedon in 393 BC. Pausanias was also the name of the Spartan king at the Battle of Plataea in 479 BC, and the name of the Greek traveller, geographer and writer whose most famous work is ‘Description of Greece’, and also the name of the man who assassinated Philip II of Macedon in 336 BC.

19. PERDIKKAS m Ancient Greek (PERDICCAS Latinized)
Derived from Greek perdika meaning ‘partridge’. Perdikkas I is presented as founder of the kingdom of Macedon in Herodotus 8.137. The name was borne by three kings of Macedon.

20. PERSEUS m Greek Mythology
Pronounced: PUR-see-us
It derives from Greek verb pertho meaning ‘to destroy, conquer’. Its full meaning is the “conqueror”. Perseus was a hero in Greek legend. He killed Medusa, who was so ugly that anyone who gazed upon her was turned to stone, by looking at her in the reflection of his shield and slaying her in her sleep. The name of a king of Macedon (ruled 179-168 BC).

21. PTOLEMEOS m Ancient Greek (PTOLEMY Latinized)
Pronounced: TAWL-e-mee
Derived from Greek polemeios meaning ‘aggressive’ or ‘warlike’. Ptolemy was the name of several Greco-Egyptian rulers of Egypt, all descendents of Ptolemy I, one of Alexander the Great’s generals. This was also the name of a Greek astronomer. Ptolemy ‘Keraunos’ (ruled 281-279 BC) is named after the lighting bolt thrown by Zeus.

22. TYRIMMAS m Greek Mythology
Tyrimmas, an Argead king of Macedon and son of Coenus. Also known as Temenus. In Greek mythology, Temenus was the son of Aristomaches and a great-great grandson of Herakles. He became king of Argos. Tyrimmas was also a man from Epirus and father of Evippe, who consorted with Odysseus (Parthenius of Nicaea, Love Romances, 3.1). Its full meaning is “the one who loves cheese”.

QUEENS AND ROYAL FAMILY

23. EURYDIKE f Greek Mythology (EURYDICE Latinized)
Means ‘wide justice’ from Greek eurys ‘wide’ and dike ‘justice’. In Greek myth she was the wife of Orpheus. Her husband tried to rescue her from Hades, but he failed when he disobeyed the condition that he not look back upon her on their way out. Name of the mother of Philip II of Macedon.

24. BERENIKE f Ancient Greek (BERENICE Latinized)
Pronounced: ber-e-NIE-see
Means ‘bringing victory’ from pherein ‘to bring’ and nike ‘victory’. This name was common among the Ptolemy ruling family of Egypt.

25. KLEOPATRA f Ancient Greek (CLEOPATRA Latinized), English
Pronounced: klee-o-PAT-ra
Means ‘glory of the father’ from Greek kleos ‘glory’ combined with patros ‘of the father’. In the Iliad, the name of the wife of Meleager of Aetolia. This was also the name of queens of Egypt from the Ptolemaic royal family, including Cleopatra VII, the mistress of both Julius Caesar and Mark Antony. After being defeated by Augustus she committed suicide by allowing herself to be bitten by an asp. Also the name of a bride of Philip II of Macedon.

26. CYNNA f Ancient Greek
Half-sister of Alexander the great. Her name derives from the adj. of doric dialect Cyna (= tough).

27. THESSALONIKI f Ancient Greek
Means ‘victory over the Thessalians’, from the name of the region of Thessaly and niki, meaning ‘victory’. Name of Alexander the Great’s step sister and of the city of Thessaloniki which was named after her in 315 BC.

GENERALS, SOLDIERS, PHILOSOPHERS AND OTHERS

28. PARMENION m ancient Greek
The most famous General of Philip and Alexander the great. Another famous bearer of this name was the olympic winner Parmenion of Mitiline. His name derives from the name Parmenon + the ending -ion used to note descendancy. It means the “descedant of Parmenon”.

29. PEUKESTAS m Ancient Greek
He saved Alexander the Great in India. One of the most known Macedonians. His name derives from Πευκής (= sharp) + the Doric ending -tas. Its full meaning is the “one who is sharp”.

30. ARISTOPHANES m Ancient Greek
Derived from the Greek elements aristos ‘best’ and phanes ‘appearing’. The name of one of Alexander the Great’s personal body guard who was present during the murder of Cleitus. (Plutarch, Alexander, ‘The Lives of the Noble Grecians and Romans’). This was also the name of a 5th-century BC Athenian playwright.

31. KORRAGOS m Ancient Greek
The Macedonian who challenged into a fight the Olympic winner Dioxippos and lost. His name derives from Koira (= army) + ago (= lead). Korragos has the meaning of “the leader of the army”.

32. ARISTON m Ancient Greek
Derived from Greek aristos meaning ‘the best’. The name of a Macedonian officer on campaign with Alexander the Great (Arrian, Anabasis, Book II, 9 and Book III, 11, 14).

33. KLEITUS m Ancient Greek (CLEITUS Latinized)
Means ‘calling forth’ or ‘summoned’ in Greek. A phalanx battalion commander in Alexander the Great’s army at the Battle of Hydaspes. Also the name of Alexander’s nurse’s brother, who severed the arm of the Persian Spithridates at the Battle of the Granicus.

34. HEPHAISTION m Greek Mythology
Derived from Hephaistos (‘Hephaestus’ Latinized) who in Greek mythology was the god of fire and forging and one of the twelve Olympian deities. Hephaistos in Greek denotes a ‘furnace’ or ‘volcano’. Hephaistion was the companion and closest friend of Alexander the Great. He was also known as ‘Philalexandros’ (‘friend of Alexander’).

35. HERAKLEIDES m Ancient Greek (HERACLEIDES Latinized)
Perhaps means ‘key of Hera’ from the name of the goddess Hera combined with Greek kleis ‘key’ or kleidon ‘little key’. The name of two Macedonian soldiers on campaign with Alexander the Great (Arrian, Anabasis, Book I, 2; Book III, 11 and Book VII, 16).

36. KRATEROS m Ancient Greek (CRATERUS Latinized)
Derived from Greek adj. Κρατερός (= Powerful). This was the name of one of Alexander the Great’s generals. A friend of Alexander the Great, he was also known as ‘Philobasileus’ (‘friend of the King’).

37. NEOPTOLEMOS m Greek Mythology (NEOPTOLEMUS Latinized)
Means ‘new war’, derived from Greek neos ‘new’ and polemos ‘war’. In Greek legend this was the name of the son of Achilles, brought into the Trojan War because it was prophesied the Greeks could not win it unless he was present. After the war he was slain by Orestes because of his marriage to Hermione. Neoptolemos was believed to be the ancestor of Alexander the Great on his mother’s (Olympias’) side (Plutarch). The name of two Macedonian soldiers during Alexander’s campaigns (Arrian, Anabasis, Book I, 6 and Book II, 27).

38. PHILOTAS m Ancient Greek
From Greek philotes meaning ‘friendship’. Son of Parmenion and a commander of Alexander the Great’s Companion cavalry.

39. PHILOXENOS m Ancient Greek
Meaning ‘friend of strangers’ derived from Greek philos meaning friend and xenos meaning ‘stranger, foreigner’. The name of a Macedonian soldier on campaign with Alexander the Great (Arrian, Anabasis, Book III, 6).

40. MENELAOS m Greek Mythology (MENELAUS Latinized)
Means ‘withstanding the people’ from Greek meno ‘to last, to withstand’ and laos ‘the people’. In Greek legend he was a king of Sparta and the husband of Helen. When his wife was taken by Paris, the Greeks besieged the city of Troy in an effort to get her back. After the war Menelaus and Helen settled down to a happy life. Macedonian naval commander during the wars of the Diadochi and brother of Ptolemy Lagos.

41. LAOMEDON m ancient greek
Friend from boyhood of Alexander and later Satrap. His names derives from the greek noun laos (λαός = “people” + medon (μέδω = “the one who governs”)

42. POLYPERCHON Ancient Greek
Macedonian, Son of Simmias His name derives from the greek word ‘Πολύ’ (=much) + σπέρχω (= rush).

43. HEGELOCHOS m (HEGELOCHUS Latinized)
Known as the conspirator. His name derives from the greek verb (ηγέομαι = “walking ahead” + greek noun λόχος = “set up ambush”).

44. POLEMON m ancient Greek
From the house of Andromenes. Brother of Attalos. Means in greek “the one who is fighting in war”.

45. AUTODIKOS m ancient greek
Somatophylax of Philip III. His name in greek means “the one who takes the law into his (own) hands”

46. BALAKROS m ancient Greek
Son of Nicanor. We already know Macedonians usually used a “beta” instead of a “phi” which was used by Atheneans (eg. “belekys” instead of “pelekys”, “balakros” instead of “falakros”). “Falakros” has the meaning of “bald”.

47. NIKANOR (Nικάνωρ m ancient Greek; Latin: Nicanor) means “victor” – from Nike (Νικη) meaning “victory”.
Nicanor was the name of the father of Balakras. He was a distinguished Macedonian during the reign of Phillip II.
Another Nicanor was the son of Parmenion and brother of Philotas. He was a distinguished officer (commander of the Hypaspists) in the service of Alexander the Great. He died of disease in Bactria in 330 BC.

48. LEONNATOS m ancient Greek
One of the somatophylakes of Alexander. His name derives from Leon (= Lion) + the root Nat of noun Nator (= dashing). The full meaning is “Dashing like the lion”.

49. KRITOLAOS m ancient Hellinic
He was a potter from Pella. His name was discovered in amphoras in Pella during 1980-87. His name derives from Κρίτος (= the chosen) + Λαός (= the people). Its full meaning is “the chosen of the people”.

50. ZOILOS m ancient Hellinic
Father of Myleas from Beroia – From zo-e (ΖΩΗ) indicating ‘lively’, ‘vivacious’. Hence the Italian ‘Zoilo’

51. ZEUXIS m ancient Hellinic
Name of a Macedonian commander of Lydia in the time of Antigonos III and also the name of a Painter from Heraclea – from ‘zeugnumi’ = ‘to bind’, ‘join together’

52. LEOCHARIS m ancient Hellinic
Sculptor – Deriving from ‘Leon’ = ‘lion’ and ‘charis’ = ‘grace’. Literally meaning the ‘lion’s grace’.

53. DEINOKRATIS m ancient Hellinic
Helped Alexander to create Alexandria in Egypt.
From ‘deinow’ = ‘to make terrible’ and ‘kratein’ = “to rule”
Obviously indicating a ‘terrible ruler’

54. ADMETOS (Άδμητος) m Ancient Greek
derive from the word a+damaw(damazw) and mean tameless,obstreperous.Damazw mean chasten, prevail

55. ANDROTIMOS (Ανδρότιμος) m Ancient Greek
derive from the words andreios (brave, courageous) and timitis(honest, upright )

56. PEITHON m Ancient Greek
Means “the one who persuades”. It was a common name among Macedonians and the most famous holders of that names were Peithon, son of Sosicles, responsible for the royal pages and Peithon, son of Krateuas, a marshal of Alexander the Great.

57. SOSTRATOS m Ancient Greek
Derives from the Greek words “Σως (=safe) +Στρατος (=army)”. He was son of Amyntas and was executed as a conspirator.

58. DIMNOS m Ancient Greek
Derives from the greek verb “δειμαίνω (= i have fear). One of the conspirators.

59. TIMANDROS m Ancient Greek
Meaning “Man’s honour”. It derives from the greek words “Τιμή (=honour) + Άνδρας (=man). One of the commanders of regular Hypaspistes.

60. TLEPOLEMOS ,(τληπόλεμος) m Ancient Greek
Derives from greek words “τλήμων (=brave) + πόλεμος (=war)”. In greek mythology Tlepolemos was a son of Heracles. In alexanders era, Tlepolemos was appointed Satrap of Carmania from Alexander the Great.

61. AXIOS (Άξιος) m ancient Greek
Meaning “capable”. His name was found on one inscription along with his patronymic “Άξιος Αντιγόνου Μακεδών”.

62. THEOXENOS (Θεόξενος) ancient Greek
Derives from greek words “θεός (=god) + ξένος (=foreigner).His name appears as a donator of the Apollo temple along with his patronymic and city of origin(Θεόξενος Αισχρίωνος Κασσανδρεύς).

63. MITRON (Μήτρων) m ancient Greek
Derives from the greek word “Μήτηρ (=Mother)”. Mitron of Macedon appears in a inscription as a donator

64. KLEOCHARIS (Κλεοχάρης) M ancient greek
Derives from greek words “Κλέος (=fame) + “Χάρις (=Grace). Kleocharis, son of Pytheas from Amphipoli was a Macedonian honoured in the city of Eretria at the time of Demetrius son of Antigonus.

65. PREPELAOS (Πρεπέλαος) m, ancient Greek
Derives from greek words “πρέπω (=be distinguished) + λαος (=people). He was a general of Kassander.

66. HIPPOLOCHOS (Ιππόλοχος) m, ancient Greek
Derives from the greek words “Ίππος” (= horse) + “Λόχος”(=set up ambush). Hippolochos was a Macedonian historian (ca. 300 B.C.)

67. ALEXARCHOS (Αλέξαρχος) m, ancient Greek
Derives from Greek “Αλέξω” (=defend, protect, help) + “Αρχος ” (= master). Alexarchos was brother of Cassandros.

68. ASCLEPIODOROS (Ασκληπιοδορος) m Ancient Greek
Derives from the greek words Asclepios (= cut up) + Doro (=Gift). Asclepios was the name of the god of healing and medicine in Greek mythology. Asclepiodoros was a prominent Macedonian, son of Eunikos from Pella. Another Asclepiodoros in Alexander’s army was son of Timandros.

69. KALLINES (Καλλινης) m Ancient Greek
Derives from greek words kalli + nao (=stream beautifully). He was a Macedonian, officer of companions.

70. PLEISTARHOS (Πλείσταρχος) m ancient Greek
Derives from the greek words Pleistos (=too much) + Arhos ((= master). He was younger brother of Cassander.

71. POLYKLES (Πολυκλής) m ancient Greek
Derives from the words Poli (=city) + Kleos (glory). Macedonian who served as Strategos of Antipater.

72. POLYDAMAS (Πολυδάμας) m ancient Greek
The translation of his name means “the one who subordinates a city”. One Hetairos.

73. APOLLOPHANES (Απολλοφάνης) m ancient greek.
His name derives from the greek verb “απολλυμι” (=to destroy) and φαίνομαι (= appear to be). Apollophanes was a prominent Macedonian who was appointed Satrap of Oreitae.

74. ARCHIAS (Αρχίας) m ancient Greek
His name derive from greek verb Άρχω (=head or be in command). Archias was one of the Macedonian trierarchs in Hydaspes river.

75. ARCHESILAOS (Αρχεσίλαος) m ancient Greek
His name derive from greek verb Άρχω (=head or be in command) + Λαος (= people). Archesilaos was a Macedonian that received the satrapy of Mesopotamia in the settlement of 323.

76. ARETAS (Αρετας) m ancient Greek
Derives from the greek word Areti (=virtue). He was commander of Sarissoforoi at Gaugamela.

77. KLEANDROS (Κλέανδρος) m ancient Greek
Derives from greek verb Κλέος (=fame) + Ανδρος (=man). He was commander of Archers and was killed in Hallicarnasus in 334 BC.

78. AGESISTRATOS (Αγησίστρατος) m ancient greek
Father of Paramonos, a general of Antigonos Doson. His name derives from verb ηγήσομαι ( = lead in command) + στρατος (= army). “Hgisomai” in Doric dialect is “Agisomai”. Its full meaning is “the one who leads the army”

79. AGERROS (Αγερρος) M ancient Greek
He was father of Andronikos, general of Alexander. His name derives from the verb αγέρρω (= the one who makes gatherings)

80. AVREAS (Αβρέας) m ancient Greek
Officer of Alexander the great. His name derives from the adj. αβρός (=polite)

81. AGATHANOR (Αγαθάνωρ) m ancient Greek
Som of Thrasycles. He was priest of Asklepios for about 5 years. His origin was from Beroia as is attested from an inscription. His name derives from the adj. αγαθός (= virtuous) + ανήρ (= man). The full meaning of his name is “Virtuous man”

82. AGAKLES (Αγακλής) m ancient Greek
He was son of Simmihos and was from Pella. He is known from a resolution of Aetolians. His name derives from the adj. Αγακλεής (= too glorious)

83. AGASIKLES (Αγασικλής) m ancient Greek
Son of Mentor, from Dion of Macedonia. It derives from the verb άγαμαι (= admire) + Κλέος (=fame). Its full meaning is “the one who admires fame”

84. AGGAREOS (Αγγάρεος) m ancient Greek
Son of Dalon from Amphipolis. He is known from an inscription of Amphipolis (S.E.G vol 31. ins. 616) It derives from the noun Αγγαρεία (= news)

85. AGELAS (Αγέλας) m ancient Greek
Son of Alexander. He was born during the mid-5th BCE and was an ambassador of Macedonians during the treaty between Macedonians and Atheneans. This treaty exists in inscription 89.vol1 Fasc.1 Ed.3″Attic inscrip.”
His name was common among Heraclides and Bacchiades. One Agelas was king of Corinth during the first quarter of 5 BCE. His name derives from the verb άγω (= lead) and the noun Λαός (= people or even soldiers (Homeric)). The full meaning is the “one who leads the people/soldiers”.

86. AGIPPOS (Άγιππος) m ancient Greek
He was from Beroia of Macedonia and lived during middle 3rd BCE. He is known from an inscription found in Beroia where his name appears as the witness in a slave-freeing. Another case bearing the name Agippos in the Greek world was the father of Timokratos from Zakynthos. The name Agippos derives from the verb άγω (= lead) + the word ίππος (= Horse). Its full meaning is “the one who leads the horse/calvary”.

87. AGLAIANOS (Αγλαϊάνος) m ancient Greek
He was from Amphipolis of Macedonia (c. 4th BC) and he is known from an inscription S.E.G vol41., insc. 556
His name consists of aglai- from the verb αγλαϊζω (= honour) and the ending -anos.

88. AGNOTHEOS (Αγνόθεος) m ancient Greek
Macedonian, possibly from Pella. His name survived from an inscription found in Pella between 300-250 BCE. (SEG vol46.insc.799)
His name derives from Αγνός ( = pure) + Θεός (=God). The full meaning is “the one who has inside a pure god”

89. ATHENAGORAS (Αθηναγόρας) m ancient Greek
General of Philip V. He was the general who stopped Dardanian invasion in 199 BC. His name derives from the verb αγορά-ομαι (=deliver a speech) + the name Αθηνά (= Athena).

90. PERIANDROS (Περίανδρος) m ancient Greek
Son of the Macedonian historian Marsyas. His name derives from Περί (= too much) + άνηρ (man, brave). Its full meaning is “too brave/man”.

91. LEODISKOS (Λεοντίσκος) m ancient Greek
He was son of Ptolemy A’ and Thais, His name derives from Λέων (= lion) + the ending -iskos (=little). His name’s full etymology is “Little Lion”

92. EPHRANOR (Ευφράνωρ) m ancient Greek
He was General of Perseas. It derives from the verb Ευφραίνω (= delight). Its full meaning is “the one who delights”.

93. DIONYSOPHON m Ancient Greek
It has the meaning “Voice of Dionysos”. The ending -phon is typical among ancient greek names.

MACEDONIAN WOMEN

94. ANTIGONE f ancient Greek
Usage: Greek Mythology
Pronounced: an-TIG-o-nee
Means ‘against birth’ from Greek anti ‘against’ and gone ‘birth’. In Greek legend Antigone was the daughter of Oedipus and Jocasta. King Creon of Thebes declared that her slain brother Polynices was to remain unburied, a great dishonour. She disobeyed and gave him a proper burial, and for this she was sealed alive in a cave. Antigone of Pydna was the mistress of Philotas, the son of Parmenion and commander of Alexander the Great’s Companion cavalry (Plutarch, Alexander, ‘The Lives of the Noble Grecians and Romans’).

95. VOULOMAGA (Βουλομάγα) f ancient greek
Derives from greek words “Βούλομαι (=desire) + άγαν (=too much)”. Her name is found among donators.

96. ATALANTE (Αταλαντη) f ancient Greek
Her name means in Greek “without talent”. She was daughter of Orontes, and sister of Perdiccas.

97. AGELAEIA (Αγελαεία) f ancient Greek
Wife of Amyntas, from the city of Beroia (S.E.G vol 48. insc. 73 8 )
It derives from the adj. Αγέλα-ος ( = the one who belongs to a herd )

98. ATHENAIS (Αθηναϊς) f ancient Greek
The name was found on an altar of Heracles Kigagidas in Beroia. It derives from the name Athena and the ending -is meaning “small”. Its whole meaning is “little Athena”.

99. STRATONIKE f Ancient Greek (STRATONICE Latinized)
Means ‘victorious army’ from stratos ‘army’ and nike ‘victory’. Sister of King Perdiccas II. “…and Perdiccas afterwards gave his sister Stratonice to Seuthes as he had promised.” (Thucydides, The Peloponnesian War, Chapter VIII)

100. THETIMA f Ancient Greek
A name from Pella Katadesmos. It has the meaning “she who honors the gods”; the standard Attic form would be Theotimē.