Category Archives: Persons

Ferenc Kékesi Warns FYROM Against a Referendum About the Name Dispute [07-V-2009]

Hungarian Ambassador in FYROM Ferenc Kékesi states that the name dispute between that country and Greece should be solved by the political leadership, rather than by referendum.

Advertisements

Vladimir Georgievski Speaks on the Placement of Statue of Alexander the Great in Skoplje [06-V-2009]

Vladimir Georgievski, a professor of the Faculty of Architecture in Skoplje criticizes the project of the authorities to place a monument of Alexander the Great at city’s central square.

Miroslav Grčev, an Architect, About the Monument of Alexander in Skoplje [06-V-2009]

Taken from the website of Bulgarian Press Agency “Bgnes”.

http://news.v2.bgnes.com/view/734407

Според архитекта Мирослав Гърчев този паметник “е пълен нонсенс”. “Вече никой не си задава въпроса за това каква е логиката за този паметник, какво е посланието му, какъв е смисълът от поставянето на този гигантски паметник точно на Александър Македонски и неговия кон. Поставянето на толкова голям паметник на този малък площад не е оправдано, нито от естетическа, нито от архитектурна гледна точка, да не говорим за цивилизационна”, казва още Гърчев. Според него подобни паметници намират място само в авторитарни общества, на деспоти, на диктатури, на тирани от най-различен произход – фашистки, комунистически или от някоя друга идеология. Последните подобни паметници в света са построени от Садам Хюсейн. Такива гигантски паметници има само в Монголия, Северна Корея. В историята на нито една балканска страна, включително и на Македония няма подобни неща”, каза с възмущение Гърчев. Според него тази инициатива представлява и “престъпление срещу изкуството”.

According to the architect Miroslav Grčev that monument is a “full nonsense”. “Nobody is asking himself what is the logic of that monument, what is its message, what is the meaning of placement of that gigantic monument precisely of Alexander of Macedon and his horse. Placement of such large monument on that tiny square is not justified, neither from aesthetic, nor from architectural viewpoint, not to mention the civilizational one”, says Grčev. According to him, similar monument are finding their place only in authoritarian societies, of despots, of dictatorships, of tyrants of all kind of origins-Fascist, Communist or from some other ideology. The last monuments of that kind in the world were build from Saddam Husein. Such gigantic monuments can be found only in Mongolia, North Korea. In the history of neither Balkan land, including Macedonia there are no similar things”, says Grčev with anger. According to him that initiative represents also a “crime against the art”

Krste Petkov Misirkov: The Founder of Pseudomacedonism Demystified

This video presents a collection of statements by Krste Petkov Misirkov (1874-1926), considered among Pseudomacedonians a pioneer of their modern national idea, which reveal his true ethnicity and his true view on Slavs of present-day FYROM.

Pseudomacedonian Propaganda Revealed: The case of Gojko Subotić’s Interview [28-IV-2009]

FYROMian TV station Sitel falsifies the spoken words of Serbian Byzantologist Gojko Subotić by adding the adjective “македонски (makedonski)” (“Macedonian”) in the subtitle of his statement on medieval Slavic teachers Clement and Naum.

Serbian Scholar Gojko Subotić Confirms the Greek Character of Ohrid Archbishopric in Skoplje [28-IV-2009]

Serbian scholar Gojko Subotić, hosted by MANU*, states that the historical Ohrid Archbishopric had a Greek cultural character.

*”Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite” (“Macedonian Academy of Arts and Sciences”), highest academic institution of FYROM.

Nebojša Jakonov in the “Globus Magazine” about “Black Athena” [14-IV-2009]

Небојша Јаконов, “Црни ние со црната Атена“, Глобус, Бр. 104, 14-IV-2009
Nebojša Jakonov, “Black are we with the Black Athena”, Globus, № 104, 14-IV-2009

Ми се стори најнапред, велам, како наша нова „смешка“ тоа што некои овдешни „учени“, најверојатно сосема случајно, дваесетина и кусур години по објавувањето ја откриле оваа книга па итро сконтале дека таа може да биде силно оружје во спорот околу името и идентитетот што ја водиме со јужниот сосед. Имено, како што разбрав, книгата на професор Бернал во осумдесетите години од минатиот век, во милјето на сеопшто раскринкување на „мета-историскиот“ пристап во толкувањето на минатото, предизвикала бајги контроверзи со западната историографија со својата теза дека класичарите креирале сосема погрешен, лажен концепт за античка Грција, темелот на западноевропската цивилизација, маргинализирајќи ги евроазиските влијанија – пред се’ оние на Феникија и стар Египер – во формирањето на старогрчката култура. Ми се виде, значи, дека тие некои наши „учени“ (меѓу другите, да речеме, еден фолклорист, следбеник на тезата за староегипетско потекло на Ромите во Македонија од која, како што е познато, се изроди дури и ново етничко малцинство, или оној „професионален македонски патриот“ кој деценија и кусур води небаре своја приватна војна со Грција и Грците, а богами и со некои други „етникуми“ наоколу) го довлечкале во Скопје лично и несреќниот Мартин Бернал, ама не со намера во овдешната интелектуална јавност да се поведе дебата околу комплексните прашања на епистемиологијата и методологијата на современата историографија, ами ете и од еден професор од славниот Корнел да добиеме потврда за она што, инаку, од поодамна го тврди секој наш напујден националист и шовинист – дека Грците се „цигани“ и „нигери“ дојдени од Африка (за разлика, нели, од нас од кои, како што неодамна од ТВ екраните ни потврди лично Дедо Господ, потекнува целата бела раса).

I thought of it as a new “joke” that some of our local “scientists” probably completely by accident, 20 and few years after the publication discovered this book, and than cleverly understood that it can be powerful weapon in the dispute about the name and identity we carry through with our southern neighbor. Namely, as I understood, the book of professor Bernal in the eighties, in the milieu of all-pervading demystification of the “meta-historical” approach in the exegesis of the past, caused plenty of controversies within the Western historiography with its thesis that the classicists created a completely wrong, fake concept about Ancient Greece, the foundation of the Western civilization, marginalizing the Euroasian influences – most of all, those of Phoenicia and Old Egypt -in the formation of Old Greek culture. It appeared to me that those of our “scientists” (among others, lets say, one folklorist, a follower of the thesis about the Ancient Egyptian origin of the Roma in Macedonia from which, as it is known, even a new ethnic minority was born or that “professional Macedonian patriot” which for a decade and few carries almost a private war of his with Greece and Greeks) brought here in Skopje personally the unfortunate Martin Bernal, but not with an intention that in the local intellectual public a debate may start about the complex question of epistemology and methodology of contemporary historiography, but only that we could obtain a confirmation from a professor from famous Cornell for what is claimed by every our enthusiastic nationalist and chauvinist – that Greeks are “Gypsies” and “Niggers” arrived from Africa (unlike, say, from us from which, as it was confirmed from our TV screens personally by Grandpa Lord, the entire White race originates).

http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=6E0951B10EE4A0449C07D8D37DAC9163