Category Archives: SPN-Announcements

The “Slavic Philhellenic Network” shall became defunct on 31th of May 2009.

The decision to disband the SPN, the Skoplje-based organization established as an informal body of students in November 2008 to counteract Anti-Greek propaganda, Slavophobia and Fascist ideology of Gruevism was reached today at a working meeting of the four members committee. This decision was based on mutual convergence of attitudes regarding the organization’s specific mission in place and time. It was agreed that the organization fulfilled its mission against Anti-Hellenism and Anti-Slavism produced by the current regime in Skoplje. The organization authored 4 memos send to over 300 politicians, journalists and scholars in Russia, Europe and North America. It’s distribution of leaflets in Skoplje and Kumanovo can be considered successful. The blog of the organization, syndicated on over 60 sites, was widely read in FYROM and abroad and generated much positive feedback. Attempts to discredit the organization orchestrated by the Security Services of the Pseudomacedonian state proved unsuccessful. Nevertheless, recognizing the “spirit of present times” we, the members of the SPN, decided to disband the organization and continue with our Philhellenic cause on individual basis.

We wish to extend our gratitude to all individuals who supported us morally and spiritually

CCD of the Slavic Philhellenic Network,
Skoplje, May 30th 2009

Advertisement

Epilogue to the Lawsuit Against Atanas Botev, the FYROMian Desecrater of the Greek Flag

Follow-up to my lawsuit against Atanas Botev, who authored posters of Greek flag with swastika instead of Greek cross. It contains explanation of my motives for bringing the criminal charge, brief overview of the lawsuit papers, with selected articles explained, as well as the answer from the Office of Public Prosecution of FYROM which rejected the document.

Vasko Gligorijević

ДОБИЈ 1.000 ЕВРА КОИ ТИ ГИ НУДИ “СЛОВЕНСКАТА ФИЛХЕЛЕНСКА МРЕЖА“!

СФМ распишува меѓународен награден конкурс “Потрага по вистината“. Од секој учесник се бара да во согласност со долуопишаните техничките стандарди испрати доказ дека од периодот од 600 до 1800 година од нашата ера на подрачјето на Повардарје постоел “македонски народ“ со јазик и културна форма кои претходат на денешните “Македонци“ од вариетет познат во комунистичка Југославија по 1944.

Од тебе се бара да, приложено на долупоставениот формулар, поднесеш доказ дека во посочениот историјски период:

1) Индивидуа од домашно потекло (треба да се образложи неговата културна припадност кон домашната средина) се нарекла себе си “Македонец“, својот јазик “македонски јазик“ (со таа фраза или на одделен начин кој експлицитно демонстрира “македонски“ карактер на јазикот), својот род, група личности или индивидуа, од област од Повардарјето, или од цело Повардарје “Македонци“.

2) Индивидуа од странско потекло, која на некој потесен начин била поврзана со просторот на Повардарјето, дала сведоштво дека личност од домашно потекло или група луѓе од Повардарието со јазик предок на оној говорен од мнозинството денешни жители на таа област, е етнички “македонска“ и говори “македонски јазик“

При овој конкурс НЕМА да се земат во предвид:

-Изјави и сведоштва за постоење на област “Македонија“ или референци кон стари географски мапи каде е представена истата. Дека постои област “Македонија“, како што постои област “Далмација“, “Тракија“, “Славонија“ е познато. Не интересира постоење на категориите “Македонци“ и “македонски јазик“.

-Мислења за постоење на поединечен “Македонец“, “македонски јазик“ или “македонски народ“ од автори кои се напишани долго време по феноменот кој детално го опишуваат и не може да се сметаат за примарни извори, вклучително, но не ограничено, на дела од модерната наука каде авторот проектира ретроактивно постоење на тие категории во посочениот период. Не интересираат само примарните извори.

Земи и ти учество во овој конкурс! Секојдневното бомбардирање од страна на Режимот во БЈРМ дека твојот народ, кој е номинално “македонски“ е најстар, “библијски“ народ, доколку е вистинито значи дека за посочениот период, од 600 до 1800 година од нашата ера, постојат огромен број сведоштва за “Македонци“ и “македонски јазик“. Народ со такво име и карактеристики кој се протега на значителна балканска територија секако не можел да остане незабележан од хроничарите, доколку Режимот е во право. Тебе ти останува само да ги земеш твоите 1.000 Евра, а ако не сакаш да учествуваш, помогни некој друг да ја земе наградата со тоа што овој текст ќе го распростаниш на интернет или ќе направиш копија и ќе ја поделиш на заинтересирано лице.

Поднесените апликации до конкурсната комисија треба да стигнат до 10-декември-2009, додека наградените дела ќе бидат објавени на овој блог и на посебен веб-сајт. За секоја поднесена апликација ќе биде објавено образложение на Интернет зошто се прифаќа како победничка или зошто е отфрлена како неоснована на 10-јануари-2010. Анонимноста на наградените и останатите учесници е потполно загарантирана. Апликации кои не се поднесени на приложениот стандарден формулар, вон закажаниот рок и кои нема да ги исполнуваат наведените стандарди нема да се земат во предвид.

Формуларот кој е базичен поднесок можете да го симнете од тука:

http://www.vardaraxios.info/konkursenformular.pdf

Комплетираните пријави НЕ се примаат преку електронска пошта, туку исклучиво на адреса на “Словенската Филхеленска Мрежа“:

СФМ (за конкурсот)
Бул. Јане Сандански 12/2-22
Скопје

По повод Денот на Грчката Независност – On Occasion of Greek Independence Day

“Словенската Филхеленска Мрежа” го честита Денот на Грчката Независност на сите Грци и Филхелени. Ги повикуваме сите повардарски Словени и Грци денес, чесно и пригодно, да го одбележат овој празник на слободата, оставајќи ја настрана дневната политика, потсетени на значењето на грчката борба за независност како светилник на останатите народи на Балканот.

“The Slavic Philhellenic Network” congratulates the Greek Independence Day to all Hellenes and Philhellenes. We are calling all Povardarje Slavs and Greeks today to honorably and adequately celebrate this holiday of freedom, leaving aside the daily politics, in reminiscence of the importance of Greek struggle for independence as a lighthouse to other Balkan peoples.

СФМ-Соопштение за јавноста бр. 2 / SPN-Public Announcement № 2 [24XII2008]

МЕМОРАНДУМ НА
СЛОВЕНСКАТА ФИЛХЕЛЕНСКА МРЕЖА
ПО ПОВОД ПЛАНИРАНОТО КРЕВАЊЕ ПАМЕТНИК НА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ ВО СКОПЈЕ

Наговестуваниот чин на кревање на монументален паметник кој ќе го представува грчкиот државник Александар Трети од страна на Владата во Скопје СФМ го оценува како двојна грешка: удар врз сопствената национална природа и навреда упатена кон Република Грција и грчкиот народ.

Таквиот потег, кој забрзано се приведува кон остварување од страна на лица кои стројат автогеноцидна внатрешна и непријателска надворешна политика не може да се оцени само како погрешен, туку и како изразито бизарен. Замислата е дело на умови кои сопствените комплекси сакаат да ги втиснат на преовладувачкото население од словенско – бугарско и српско – потекло, грабејќи инородни личности како стожерни симболи на фалсификуваната самосвест која се живее преку шест децении.

Било кој обид да се оправда ваквата мегаломанска узурпација на Хеленизмот преку прослава токму на најголемиот добродејател на истиот со “меѓународниот и наднационален карактер“ на Александровата личност, во ваков контекст, при широко распространета “македонствувачка“ јавна заблуда, не ќе може да се прифати поинаку освен како безобразен цинизам.

Оваа самомразечка разулавеност е навреда на поколенијата кои беа и кои ќе бидат. Ние Словените, народно стебло со огромен цивилизацијски придонес, меѓу нас воопшто, вклучително и при нашиот огранок во Повардарието имаме достојни историски личности вредни за одбележување. Присвојувањето, обезличувањето и култот на великани произлезени од странски национални култури е бесмислен чин чија најавена манифестација треба да се сопре.

Согласно на изреченото и во духот на потребното подобрување на односите помеѓу Скопје и Атина СФМ предлага веќе изготвениот паметник, доколку биде оценето дека се одликува со пригодна естетска вредност, да биде понуден како дар од државата на Република Грција со што ќе се потврди пријателството помеѓу двата народа и ќе бидат порекнати и сосечени поривите за јаловата политика основана врз историјски ревизионизам. СФМ бара итно мобилизирање на интелектуалната јавност во земјата и гласно изразување на револт против планираното дејание, изискуван од критичноста на состојбата.

Словенска Филхеленска Мрежа
24-декември-2008, Скопје
=====================================================
MEMORANDUM OF THE
SLAVIC PHILHELLENIC NETWORK
ON OCCASION OF THE PLANNED RISING OF ALEXANDER THE GREAT’S MONUMENT IN SKOPJE

The announced act of rising a monumental statue which shall represent the Greek statesman Alexander III by the Government in Skopje is considered by SPN as a double mistake: an attack against one’s own national nature and an insult towards Republic of Greece and the Greek people.

Such move, which is hurried toward realization by persons creating autogenocidal internal and a hostile external politics cannot be judged only as wrong, but also as extremely bizarre. The idea is an act of minds which want to imprint their own complexes on the predominant population of Slavic – Bulgarian and Serbian – origin, by grabbing foreign persons as pivotal symbols of the forged self-consciousness which is acted upon for over six decades.

Any attempt to justify this megalomaniac usurpation of Hellenism through celebration precisely of its greatest benefactor with the “international and supranational character” of Alexander’s person, in this very context, with broadly represented “Macedonizing” fallacy, cannot be accepted differently but as brazen cynicism.

This self-loathing mania is an insult to the generations that were and which shall be. We Slavs, being ethnic tree with an enormous contribution to civilization, among us in general, including our branch in Povardarje, do have historical persons worthy of celebration. The appropriation, defacing and the cult of great men originating from foreign national cultures is a meaningless act the foretold manifestation of which should be stopped.

In agreement with the stated and in spirit of the urgently needed advancement of relations between Skopje and Athens the SPN proposes that the already produced monument, if judged as having appropriate aesthetic value, should be offered as a gift from the state to Republic of Greece which will affirm the friendship among both peoples and will denounce and cut the urges for sterile politics based on historical revisionism. SPN wants urgent mobilization of the intellectual public in the country and vocal expression of revolt against the planned act, required by the critical nature of this situation.

Slavic Philhellenic Network
24-December-2008, Skopje

Известие за акцијата на СФМ – A Report About the Action of SPN

СФМ известува дека вчера, на подрачјето на три општини во град Скопје беа разделени над 4.000 примероци на официјалниот проглас насловен “Со кои побуди се создава антигрчко расположение?”. Акцијата, превземена во согласност со начелото на  СФМ за квалитетно и ефикасно известување на граѓаните за политички исценираниот судир со Грција и неговата псевдоисториографска подлога, ја докажа спремноста на организираните Словени да се спротистават на фашизоидната, монструзна идеологија на Псевдомакедонизмот. Достоинствено и ефикасно изведеното распространување на летоците “Словенската Филхеленска Мрежа“ го оценува како успех, безразлично од малиот просторен обем и број на граѓани засегнати со оваа иницијална акција. СФМ ја повикува критички настроената интелектуална јавност да изнурне од притаеноста во тишина и постави основи за спротиставување на изобличувањето и гнетот на разумот спроведувани во вид на сепристатна политичка и културна доктринална пракса.

SPN announces that yesterday, in three municipalities of Skoplje more than 4,000 specimens of the official proclamation entitled “With What Motives an Anti-Greek Disposition is Created?” were distributed. The action, taken in agreement with the principle of the SPN for high-quality and efficient information of the citizens about the politically staged conflict with Greece and its pseudohistorigraphical basis, proved the readiness of the organized Slavs to resist the fascistic, monstrous ideology of Pseudomacedonism. The dignified and efficient distribution of the leaflets is judged by the “Slavic Philhellenic Network” as a success regardless of the limited area and number of citizens contacted with this initial action. The SPN calls the critically intellectual public to dive out of hiding into silence and establish bases for opposition to the deformation and tyranny of the mind performed as an all-pervading political and cultural doctrinal practice.

Слики од поставените летоци на јавни места во Скопје – Pictures of the leaflets placed at public places in Skoplje:

http://sloven.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=album01

Официјален леток на СФМ: превземи, отпечати и распространи

“Словенската Филхеленска Мрежа”, сврзано со најавената акција за распростанување на нејзиниот официјален повик за прекин со антигрчката пропаганда, го објавува фајлот кој го содржи истиот. Се препорачува превземање, печатење и распростанување. Каде год да се наоѓате, во Скопје, внатрешноста или меѓу Словени во странство, вашата дистрибуција на летокот на СФМ обезбедува информирање за основите и оправданоста на борбата за словенскиот идентитет во околности на негова внатрешна негација и за потребата на отфрлањето на пропагандата против Грција и Грците.

Запознавајќи ги Словените во вашата околина со повик на мирен и достоинствен начин,  ја ширите историјската вистина и императивите за делување против доминацијата на лагите сервирани од режимот.

Фајлот (*pdf, 90Kb) можете да го превземете со десен клик и понатаму да го отпечатите на било кој стандарден А4 печатач:

Проглас на “Словенската Филхеленска Мрежа“

Со кои побуди се создава антигрчко расположение?

http://www.vardaraxios.info/SFMLetok1.pdf

sfmletok1

СФМ-Соопштение за јавноста бр. 1 / SPN-Public Announcement № 1 [13XII2008]

==================================================
“Словенска Филхеленска Мрежа” – “Slavic Philhellenic Network”
==================================================
“Saraevska” 18, Skopje
Tel. 389 2 2465 500

Websites:
http://www.vardaraxios.com
http://www.vardaraxios.wordpress.com
Email: vardaraxios@mail.org
==================================================
Јавно соопштение на СФМ – A Public Announcement by SPN: 13-XII-2008
==================================================

Се известува јавноста дека во понеделник, 15 декември 2008, членови на СФМ
и доброволци ќе дистрибуираат низ Скопје повик за прекин на непријателската
пропаганда насочена кон Хеленизмот и територијалниот интегритет на
Република Грција. Сегашната политика на ширење иредентизам заснован на
псевдоисторијски премиси и отворена желба за сотирање на Хеленизмот во
Македонија треба да се сосече во корен. Ги повикуваме сите граѓани да го
изразат својот револт кон политиката на создавање непријателства меѓу
соседите и да се придружат кон оваа акција на протест организирана од СФМ.

Слава на словенскиот дух! Македонија е грчка!

Васко Глигоријевиќ
Главен директор

==================================================

The public is informed that in Monday, 15th of December 2008, members of SPN
and volunteers shall distribute throughout Skopje a call for ending of the
hostile propaganda against Hellenism and the territorial integrity of the
Republic of Greece. Present-day policy policy of spreading irredentism based
on pseudohistorical premises and an open desire for destruction of the
Hellenism in Macedonia should has its root cut. We are calling all citizens
to express their revolt against the policy of creation of hostilities among
neighbors and to join this action of expressing protest organized by the SPN.

Glory to the Slavic spirit! Macedonia is Greek!

Vasko Gligorijevic
Chief Director

==================================================