Често поставувани прашања за идентитетот на Древните Македонци

Често поставувани прашања за идентитетот на Древните Македонци


1 ) Како може Александар да биде Грк ако е наречен “Филхелен“? Зарем тоа не е взаемно исклучиво?

2 ) Зарем не постоеше македонски јазик одделен од грчкиот?

3 ) Но што е со сториите кажани од Квинт Куртуис и Плутарх?

4 ) Дури и ако кралевите на Македонија станаа хеленизирани, зарем јазикот и културата на обичните луѓе не покажува негрчка основа?

5 ) Зарем Демостен не го нарече Филип “варвар“; тоест, Негрк?

6 ) Зарем не постои разлика помеѓу Грци и Македонци?

7 ) Како можел Филип да се бори против Грците кај Херонеја ако тој бил вистински Грк?

8 ) Бидејќи Аристотел изјавува дека варварите се робови по природа (на пример во Политика I.ii.18 [1255a29]) дали има смисла да, ако Филип бил варвар и Негрк, ќе го најмел Аристотел да го учи неговиот син?

9 ) Што значат имињата Филип и Александар?

10 ) Ако Македонците беа Грци, зошто тие се нарекуваа Македонци?

1 ) Како може Александар да биде Грк ако е наречен “Филхелен“? Зарем тоа не е взаемно исклучиво?

Филхелен (φιλέλλην) или Гркољубец често се ползува за Негрци, но исто така е добро познат како опис на Грци кои се жртвуваат себеси за општото добро. На пример, во сценирањето на неговата идеална држава, Платон препорачува граѓаните да бидат и Грци и Филхелени (Република 470E). Но зборот исто така се ползува да опише специфични историјски карактери како Агесилај од Спарта кој како добар Грк бил Филхелен (Ксенофон, Агесилај 7.4). Видете
понатаму Liddell, Scott, Jones, A Greek-English Lexicon sv. Φιλέλλην.

2 ) Зарем не постоеше македонски јазик одделен од грчкиот?

Не. Натписите од Македонија се сите напишани на атички (коине) грчки или на грчки дијалект кој бил хибрид кој содржел дорски и аеолски елементи. Ова е македонскиот дијалект на грчкиот. Ако древните документи сочувани денес на камен ги откриваат само овие две возможности, јасно е дека нема основа за одвоен јазик. Може да се забележи дека Платон (Протагора 314C), осврнувајќи се на аеолскиот дијалект на лезбијските автори, го нарекува “варварски“ со што можеби мислел груб или нерафиниран, но сеедно грчки.

3 ) Но што е со сториите кажани од Квинт Куртуис и Плутарх?

Квинт Куртиус (6.9.34-36) го има Александар како му дава на заговорникот Филота возможност да се брани себеси пред неговите македонски трупи, и прашува дали Филота ќе зборува на нив на нивниот домашен јазик (patrio sermone на латински). Нема начин, сепак, да се знае дали референцата е кон посебен јазик или кон дијалект на грчкиот. Древниот текст може да ги дозволи двете интерпретации.

Истото е вистина кога, во средината на епизодата со Клеитос, Александар ги повикува своите стражари на “македонски“ (Плутарх, Александар, 51.6) и кога македонските војници го поздравуваат Еуменес на “македонски“ (Плутарх, Еуменес 14.5). Во секој случај, македонскиот би можел да биде грчки дијалект попрво отколку посебен јазик.

4 ) Дури и ако кралевите на Македонија станаа хеленизирани, зарем јазикот и културата на обичните луѓе не покажува негрчка основа?

Ова прашање често се поставува за Македонија, но не за хелотите од Лаконија или пенестите од Тесалија. Фактички, не постои доказ дека обичните луѓе од Македонија не биле Грци, дури и ако дефинитивен доказ на нивната народност не е сочуван. Но доказите растат – и од археолошки артефакти и од лингвистиката – дека тие биле Грци. Забележете ја, на пример, клетвената плоча од 4. век п.н.е. која била откриена во заедничка гробница во Пела и е напишана во што веројатно бил македонски дијалект на грчкиот кој делел елементи од дорските северозападни краеви на Грција и аеолските од Тесалија. Видете го натписот “јазик“ на овој сајт.

5 ) Зарем Демостен не го нарече Филип “варвар“; тоест, Негрк?

Да, тој го прави тоа. Но преку фактот дека Демостен негувал лична нетрпеливост кон Филип пради неговото понижување кое го претрпел кога ја загубил неговата моќ на говор на македонскиот суд (Аихинес, “Околу пратеништвото“ 35), Демостен можел да го нарече секого кој не му се допаѓал како варвар, вклучително ближни Атињани (на пример, 21.150) . Зборот, барем во некои употреби од Демостен и други, треба да се разбере како генеричка навреда. Така, на пример, во некои делови на САД луѓето се сомничави дека луѓето од другите краеви се “вистински Американци“.

6 ) Зарем не постои разлика помеѓу Грци и Македонци?

Да, но ова е политичка разлика, не етничка. По Битката кај Херонеја во 338 г.п.н.е. Филип ја оформил “Хеленската Лига“ (често нарекувана “Коринтска Лига“ од современите научници по местото на првата средба). Тој беше водач (ηγεμών) на лигата, но беше и се уште беше крал (βασιλεύς) на Македонците. Постоеше, со други зборови, многу изразена разлика во односите помеѓу Филип и неговите сојузници на една и неговите потчинети од друга страна. Лигата беше воглавном околу припремата за и учеството во инвазијата на Персијската Империја, и бројот на гласовите на различните грчки држави или области беше доделен врз основа на големита на војниот придонес на секоја од нив. Членството во Лигата беше, барем во теорија, доброволно, и Спарта одби да се придружи и не беше присилена на тоа. Но македонскиот контингент беше присатен како потчинет на нивниот крал. Со други зборови, разликата беше не дека Македонците не беа Грци, туку дека здружените Грци не беа Македонци, и Александар ги задржа институциите на неговиот татко.

Една последица на овој аранжман се препознава во посветата направена од “Александар и Грците“ (Ариан, Анабасис 1.16.7 и Плутарх, Александар 16.18). Ова е иста разлика како онаа помеѓу Македонците и Грците.

За изворите и добар коментар на некои потешки докази, видете го M.N. Tod, Greek Historical Inscriptions II, no. 177. За поцелосни наративни прикази видете го J.R. Ellis, Philip II and Macedonian Imperialism 204-209 and I. Worthington, Philip II of Macedonia 158-163

7 ) Како можел Филип да се бори против Грците кај Херонеја ако тој бил вистински Грк?

На ист начин како што Грците се бореле еден против друг толку многу пати вклучувајќи го најпознатиот пример на Спартанци против Атињани во Пелопонеската војна.

Но Филип бил всушност кај Херонеја на покана на Делфијскиот Амфиктионски Совет. Веќе во 346 г.п.н.е тој ја доби Третата Света Војна во полза на советот и му беше доделено меато на тој совет (каде ниту еден Негрк не служел). Сега, во 338 г.п.н.е. Афиктионскиот Совет го повика уште еднаш, и Демостен, Филипомразецот, е тој кој го бележи актуелниот декрет на покана од Советот (De Corona 18,155).

Двете страни во битката беа целосно Грци. Едната страна (крајните губитници) беше предводена од Атина и Теба, кои заедно обезбедија повеќе од 60% од силите. На нив им се придружија Коринт, Мегара, Акарнанија, Фокис, Ахаја, Еубоја, Леука и Керкира (Демостен, De Corona 18.237). Забележете ги оние кои недостасуваат: Спарта, Елис, Аигина, Епидаур и многу други.

Другата страна беше доминирана од Македонци, но постоеа и значителен број на Тесалијци како и Аргивци и Аркадијци (Демостен, Писма 4.8). Со други зборови, како многупати низ нивната историја, Битката кај Херонеја беше на Грк против Грк.

8 ) Бидејќи Аристотел изјавува дека варварите се робови по природа (на пример во Политика I.ii.18 [1255a29]) дали има смисла да, ако Филип бил варвар и Негрк, ќе го најмел Аристотел да го учи неговиот син?

Одлично прашање.

9 ) Што значат имињата Филип и Александар?

Двете се чести грчки имиња ползувани од стотици, ако не и илјадници древни Грци.

Името Филип доаѓа од philippos или “љубител на коњи“; фактот дека коњите на Филип Втори добија толку многу победи во Олимпија, Делфи и на други места е веројатно само случајност, но среќна.

Името Александар потекнува од комбинација на два грчки збора: alexo (глагол кој значи да се брани или заштитува) и aner (маж). Заедно значењето е “бранење на мажи” или “заштита на мажи”.

10 ) Ако Македонците беа Грци, зошто тие се нарекуваа Македонци?

Од иста причина поради која Атињаните се нарекувале себеси Атињани. Кога, на пример, Демостен зборува на неговите ближни сограѓани, тој ги нарекува мажи на Атина (на пример De Corona 18.251), не мажи на Грција.

Забележете дека веќе во 479 г.п.н.е. во зората на битката на Плетеја, Александар Први, присилен од околностите да биде во персијскиот табор (како што беа други Грци како Бојотијанците и Тесалијсците), тајно го откри на Атењаните персијскиот план за борба. Тој ја оправда оваа акција изјавувајќи ја неговата грижа за цела Грција бидејќи тој, од древно потекло, е Грк (Херодот 9.45). Јасно е дека Александар немал сомневања за неговата народност.

Превземено од сајтот на Проф. Стивен Милер.
Преведено од Васко Глигоријевиќ.

Advertisements

Macedonian names and makeDonski pseudo-linguistics: The case of the name Attas

pseudo-makedoniansBalkan Illusion – phantasia archaica:

“…it is very interesting to note that many of the authentic ancient Macedonian words, according to their etymology and pronunciation, have a striking resemblance to the appropriate words used in the modern Macedonian language (and other so called “Slav” languages).”

“Ata(s). The root of this name contains the noun “at”, which in the so called “Old Slavic language” meant “a horse”. We note that the ancient Macedonians were great horsemen and horses were very importaint for them. Such names allready(sic) exsists(sic) in onomasticons(sic) of other peoples (for example Bulgarians have their popular name Asparuh, which means “speed horse” in Old Bulgarian language). The same name “Ata” is present in todays’ Macedonian onomasticon.”

From: “Similarities between ancient Macedonian and today’s’ Macedonian Culture (Linguistics and Onomastics)”, by: Aleksandar Donski, celebrity folk “historian” from FYROM.

Attas / Αττας

All the Slavic languages belong to the Satem branch of the Indo-European tree of languages, along with the Iranian and Indic languages, which include old Persian and Sanskrit. One of the modern Slavic tongues is the Slavic dialect spoken in FYROM, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, by the Slav speakers of that country. It belongs to the same sub-branch of south Slavic languages that include Serbo-Croatian and Bulgarian, being a transitional dialect between the two. It is closely related to Bulgarian, but with many similarities and lexical and phonetic affinities to Serbian.

The word for horse in Serbian, Croatian and Makedonski Slavic is: коњ / Konj , while in Bulgarian it is: кон / kоnj or коне / konje. In Russian there are two words for horse: лошадь / loshad, but also конь / konj. In Slovak the horse is called: kôň and in Slovenian: konj, while in Polish it is : Koń.

If all modern Slavs from Beograd to Vladivostok and from Sofia to St. Petersburg call horse by a name that sounds like kon or konj, it would be a linguistic paradox indeed for a word as widely spread among all modern Slavic languages and dialects to have had a totally unrelated root. Of course, not all people of Slavic language and culture consider themselves Slavs. Let us look into this issue and let the horse wait for now.

Some writers from FYROM prefer to use quotation marks before and after the word Slav. They seem to consciously prefer to write: “Slav”. According to their school of Balkan historical revisionism “Slavs” are not Slavs, but descendants of the ancient Macedonians. In other words, the Slavomacedonians, the Bulgarians, the Poles, the Russians, the Belorussians, the Ukrainians, Serbs, Czechs etc, they are all descendants of the ancient Macedonians: they just do not know it yet. It is high time for them to learn the truth of their glorious ancient legacy, it seems. Here steps to the plate one of the apologists of these “theories” and with a book called : “Ancient Macedonian Heritage in Todays’ Macedonian Nation”, he tries to fill that abysmal void:

“There are a certain number of arguments and strong indications in support of the existence of (at least partial) ethno-cultural links between the ancient Macedonians and Veneti.”, tells us Aleksandar Donski of FYROM. And then he continues:

“Before presenting some of these arguments, it is required to affirm that the Veneti were among the oldest nations in Europe. Narratively the Veneti were initially mentioned as people from Asia Minor, and later on as Balkan people as well. Furthermore, there are number of testimonials and evidences that the ancient people Veneti were the ancestors of the so called “Slavs”. This practically means that the ancient Macedonians and the so called “Slavs” should have (at least partial) common ethno-cultural background.”

The writer has made a few claims above, so let us enumerate them and let us examine them one by one:

a. There were supposedly cultural and ethnic links between the Macedonians and the Veneti of ancient times.

b. The Veneti were mentioned as a people of the Asia Minor but also of the Balkans.

c. We are told that there are a number of testimonials and evidences that the ancient Veneti were the ancestors of the so called “Slavs”. (the reader should take note here of the expression: “so called “Slavs” “).

d.The ancient Macedonians and the “so called “Slavs”” should practically have (at least partial) common ethno-cultural background.

Let us take these arguments one at a time:

While we are told that are “a certain number of arguments and strong indications in support of ” links between the Macedonians and the Venetic speaking Veneti of Northwestern Illyria, no such argument or even indication is mentioned, obviously as we are told : “the space on this occasion is limited”. We simply have to wait for a next edition, it seems. In reality, there was never any direct or indirect contact between the Macedonians and the Veneti: none is mentioned in the historical record. Outlandish claims are cheap to make and in the unstable ground of the Balkans, they come by the dozen. The ancient Mediterranean world, thanks in part to the extensive written record left behind primarily by the Greeks and later on by the Latins is a fairly well documented world. The Macedonians had extensive relations with the the southern Illyrians, the Dardani and the Taulantii, of today’s northern Albania Kossovo and Serbia, even the Autariatae of today’s Serbia. The Macedonians fought with them many times and they exchanged brides with them on occasion, to secure the unstable peace among them. They also had many relations with the Thracians and Paeonians to the east and northeast of them. But the Veneti were located where is now Slovenia and northeastern Italy. Venice / Venezzia and Veneto of Italy take their name from the ancient Veneti. The Macedonians were never in those lands, no matter how much closer to Macedonia they seem to be when compared to distant India and Afghanistan.

There are myths which connect the Henetoi / Ενετοι of Paphlagonia / Παφλαγωνια to the Veneti of Italy and Illyria. Strabo the Geographer, quoting from Antinoridae / Αντινοριδαι, a long lost tragedy by Sophocles mentions:

“Σοφοκλη̂ς γου̂ν ἐν τῃ̂ ἁλώσει του̂ Ιλίου παρδαλέαν φησὶ πρὸ τη̂ς θύρας του̂ Αντήνορος προτεθη̂ναι σύμβολον του̂ ἀπόρθητον ἐαθη̂ναι τὴν οἰκίαν. τὸν μὲν οὐ̂ν Αντήνορα καὶ τοὺς παι̂δας μετὰ τω̂ν περιγενομένων Ενετω̂ν εἰς τὴν Θρᾴκην περισωθη̂ναι κἀκει̂θεν διαπεσει̂ν εἰς τὴν λεγομένην κατὰ τὸν Αδρίαν Ενετικήν

Στραβων, Γεωγραφικα, 13.1.53

“At any rate, Sophocles says that at the capture of Troy a Leopard’s skin was put before the doors of Antenor as a sign that his house was to be left un-pillaged; and Antenor and his children safely escaped to Thrace with the survivors of the Heneti, and from there got across to the Adriatic Henetice”

Strabo, Geography 13.1.53

Τhen Virgil comes to repeat this old Greek myth, which helps him with the founding myth of Rome as descending from Αινειας / Aeneas’ Trojans, and speaks of Αντηνωρ / Antenor, who was saved by the Greeks during the sack of Troy for having been sympathetic to their cause, I.e. The return of Helen to Menelaos, and having been a good host to Menelaos himself. Let us hear the myth as poetically sung by Virgil:

Antenor potuit, mediis elapsus Achivis, 242

Illyricos penetrare sinus, atque intima tutus

regna Liburnorum, et fontem superare Timavi,

unde per ora novem vasto cum murmure montis 245

it mare proruptum et pelago premit arva sonanti.

Hic tamen ille urbem Patavi sedesque locavit

Teucrorum, et genti nomen dedit, armaque fixit

Troia; nunc placida compostus pace quiescit:

nos, tua progenies, caeli quibus adnuis arcem, 250

navibus (infandum!) amissis, unius ob iram

prodimur atque Italis longe disiungimur oris.

Hic pietatis honos? Sic nos in sceptra reponis?’

Vergili Maronis Aeneidos Liber Primus

Antenor, though th’ Achaeans pressed him sore, 242

found his way forth, and entered unassailed

Illyria’s haven, and the guarded land

of the Liburni. Straight up stream he sailed 245

where like a swollen sea Timavus pours

a nine-fold flood from roaring mountain gorge,

and whelms with voiceful wave the fields below.

He built Patavium there, and fixed abodes

for Troy’s far-exiled sons; he gave a name 250

to a new land and race; the Trojan arms

were hung on temple walls; and, to this day,

lying in perfect peace, the hero sleeps.

Virgil, Aeniad Book One

So, Virgil tells us that Antenor sailed through the sea of the Illyrians past the Liburnians and finally established his new colony at Patavium, today’s Padova / Padua in Italy. Taking the relay baton from the poets,Livy, the Roman Historian, begins his History of Rome by repeating the same old myth of Antenor, as first related by Sophocles:

Antenorem cum multitudine Enetum, qui seditione ex Paphlagonia pulsi et sedes et ducem rege Pylaemene ad Troiam amisso quaerebant, venisse in intimum maris Hadriatici sinum, Euganeisque qui inter mare Alpesque incolebant pulsis Enetos Troianosque eas tenuisse terras. Et in quem primo egressi sunt locum Troia vocatur pagoque inde Troiano nomen est: gens universa Veneti appellati.

Titus Livius, Gestorum Romanorum I.1

Antenor sailed into the furthest part of the Adriatic, accompanied by a number of Enetians who had been driven from Paphlagonia by a revolution and after losing their king Pylaemenes before Troy were looking for a settlement and a leader. The combined force of Enetians and Trojans defeated the Euganei, who dwelt between the sea and the Alps and occupied their land. The place where they disembarked was called Troy, and the name was extended to the surrounding district; the whole nation were called Veneti.

Livy, History of Rome, Book I.1

So, the myths tell us the basic founding story: Troy falls, Aeneas ends up in central Italy and establishes Roma/Rome and Antenor goes to the end of the Adriatic and establishes Patavium/Padova/Padua.

In his third point the Balkan revisionist “historian” casually informs us that “we are told that there are a number of testimonials and evidences that the ancient Veneti were the ancestors of the so called “Slavs”. (it is obvious that by using quotes when he mentions the so called “Slavs”, he insinuates that the so called “Slavs” are not really…Slavs). In a vague, imprecise and unscientific way he continues his utterly unsubstantiated ramblings: “we are told…that”…and the obvious question screams back : we are told by whom? Yet he continues unabashedly: “there are a number of testimonials and evidences”. Someone testified and forgot to tell us about it? Someone gave evidence that has since been hidden away in a double-locked drawer? Who testified? What testimonies? Where is the evidence? Are we supposed to digest what we are told, just because someone wants us to believe that: “the ancient Veneti were the ancestors of the so called “Slavs”? Are we supposed to accept the old dictum of the medieval Catholic church : “Believe and do not search!” ?

We would much rather go searching. Since there are four different instances of the word Veneti being used to describe ancient peoples, one in prehistory (Henetoi of Paphlagonia) and three in Historical times: a. the Veneti in Northern Italy, b. the Veneti of France and c. the Venedi of the Baltic Sea. Greek and Latin myths connect the Henetoi of Asia Minor and the Venetoi at the frontier of Italy and Illyria. We should never equate myth with history but we cannot discount it either without looking into the evidence if that is available. But we will come back to this issue. Let us look at the Veneti of Gaul, today’s France. In his book on the Gauls, B. Cunliffe informs us that the Veneti of Gaul were a “Maritime tribe living in the southwest of the Amorican peninsula. They were traders and acted as middlemen in shipping goods from Britain to the south. In 56 B.C.E. they rebelled against Caesar but were soundly beaten in a sea battle at Quiberon, and as a result all the leading men were executed and the rest sold as slaves.”

B. Cunliffe , The Celtic World, 1979.

The Gaelic Veneti were according to the sources a Celtic tribe. Their language was a Celtic dialect. Caesar effectively eliminated and exterminated them, through massacre and slavery, and they became extinct as a nation. No connection has ever been attested between them and the Italo-Illyrian Veneti. Trying to relate them to the Slavs, or for that matter to the Azteks or the Patagonian Indians is not going to help anyone’s case, since they became extinct anyway.

If the Italo-Illyrian Veneti were not related to the Gaelic Veneti, then what were they?

The noted University of Chicago Indo-Europeanist linguist Eric P. Hamp in one of his early works (The Relationship of Venetic within Italic, published in The American Journal of Philology, Vol.75, No.2, pp.183-186) and also in his more recent Diagram of the Indo-European languages as shown in the Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world, Oxford university Press 2006) groups the Venetic language along with Latin in the Italic branch of Languages.

The Venetic language is documented in some 200 to 300 inscriptions dating from the 6th to the 1st century BC, when it was completely absorbed by Latin.

Let us look at some inscriptions, that have been used by the proponents of the Italic linguistic connection. The first inscription is from Este (Es 45):

Venetic : mego donasto sainatei reitiiai porai egeotora aimoi ke louderobos

Latin : me donavit sanatrici reitiae bonae egetora [pro]aemo liberis-que

Translation: Egetora gave me to Good Reitia the Healer on behalf of Aemus and the children

(Prosdocimi in Pellegrini 1967: 149-150)

The second inscription was found written on a situla urn at Cadore (Ca 4 Valle):

Venetic : eik goltanos doto louderai kanei

Latin : hic goltanus dedit liberae cani

Translation: Goltanus sacrificed this for the virgin Kanis

(Prosdocimi in Pellegrini 1967: 464-468)

We are not linguists here, nor do we pretend to be such, but some things are eye-popping obvious! I would definitely say that these inscriptions do not look too good for the “Slavic connection theory” folks. If nothing else, the linguistic evidence corroborates the ancient Greek myths of the Paphlagonian Henetoi/ Ενετοι and Trojan Allies who, under Antenor, followed Aeneias’ Trojans to the west and settled on different areas of Italy: one group going west and another Northeast, next to Illyria. The Myth, as we have come to expect of Greek myths by now, is not hollow poetry, it has historic substance behind it.

One more very interesting piece of linguistic evidence that came to us from the archeologist’s spade comes from a most unexpected geographic location: the village of Kaminia / Καμινια in Lemnos/Λημνος, the North Aegean island across from Troy/ Τροια and the Dardanelles. In the prehistoric citadel of Poliochni / Πολιοχνη, a 6th ce. BC marble funerary stele was discovered ιν 1885. The letters are Greek but the inscription is another, distantly related non-Indo-European language :

The scholarly community went to work and the consensus is that it is a language closely related to Etruscan. The Etruscans are not the Eneti, but it is proven that commercial, linguistic and ethnic links existed between Troy and the area around it, Lemnos in the Aegean on the one hand and central and northern Italy on the other. This of course did not dissuade certain Turkish “scholars” from claiming that the Lemnian was a Proto-Altao-Turano-Turkic inscription, “evidence” that the Mongolian related Turks were in the Aegean circa at least the 6th c BC (almost 1800 years before they stepped their foot on Anatolia, modern Turkey, in other words).

In his well documented book “The Illyrians” , 1992, John Wilkes tells us (on page 76) that: “Enough of the language and vocabulary survives to indicate that Venetic was a northwest Indo-european dialect with several points of correspondence with Latin.” Further down, on the same page, John Wilkes gives us examples of typical Venetic names which include: Axius, Cantius, Carminius, Appuleius, Avitus, Tutor, Barbius, Boniatus, Cervius, Cusonius, Dasimius, Firmius, Laetus, Lucanus, Lucillus, Muttius, Mulvius, Oaetus, Oppius, Plaetorius, Veitor, Titius, Turus, Voltiomnos and Volumnius. Again, the Slavic connection seems to have hit the wall. It is obvious that by using a good Latin dictionary, someone could go much further in helping us decipher the original meaning of each of these names, names of the extinct language of the Veneti than using any dictionary of the Old Slavonic language. So, then how can we explain all the fuss about trying to make a connection between the south Slavs of the Balkans and the Italian Veneti?

Professor Zlatko Skrbis is the author of many books on Sociology, one of which is named: Long-distance Nationalism (1999). In a more recent study on the “The emotional historiography of Venetologists. Slovene diaspora, memory, and nationalism”, professor Zlatko Skrbis (who is himself a Slovene expatriate and a professor of Sociology in the School of Social Science at the University of Queensland, Australia), explored what he calls the “Venetological re-interpretations of Slovenes’ Origines”. In accordance to that theory, the Slovenes are not Slavic but Venetic people and indeed they alone are the autochthonous people of prehistoric Europe. It is no wonder, I am thinking, how great minds of the Balkans meet under the same nationalistic umbrella of “autochthonous” existence : The Albanians are Illyrians (though their language is proven to be derived from the Dacian of the Carpathians, north of the Danube), the Slavs of southern Yugoslavia are descendants of the ancient Macedonians of Alexander the Great, and lately some Bulgarians try to convince themselves that they are the ancient Thracians or, better yet, Iranians! Did I fail to mention that the Turks are actually modern Hittites and that Turkic genes are of course “autochthonous” to Anatolia since time immemorial? It all seems like a surreal ball masque’, where extravagant exhibition and theatrical drama is all that counts!

A Balkan circus of the traveling kind, with Thracian horsemen and Macedonian phalanghists, Hittites on chariots and proto-Slavic Veneti! A lunatic asylum, completely out of touch with reality… and why should it be? Most of the instigators of this lunacy are not even living at the scene…they are not experiencing the living hell of dire poverty and unemployment that ravages the Balkans: the ball masque’ is being held in distant Canada or Australia!

Professor Zlatko Skrbis explains that the myth of the Slovene Slavs-turned-ancient Venetoi provides the nationalistic fringe of the Slovenian nation a sense of “historical drama”.

Coming out of a miserably failed Stalinist-Titoist interpretation of Socialism, and the collapse of the Yugoslav multi-ethnic union in a bloodbath of war, genocide and foreign intervention, the Venetological re-interpretation of Slovene history is a “form of interrogation of the present and the search for a suitable past that would correspond to Slovene nationalist imaginings.” I must add that whatever is said of the Venetologists, applies like a glove to the pseudo-makedonists further south, in FYROM. Even the diaspora connection as a major force in revisionist theories of nation-creation and propagation (theories concerning the fabled identity of their people), which professor Zlatko Skrbis so vividly explains, fits the case of the Slavs-turned-Makedonski diaspora of Canada and Australia as if it was written specifically for them.

Finally we come to the Vistula Venedi.

Professor P.M. Barford’ is a British speaker of Polish and Russian among other Slavic languages, and a lecturer of Slavic Archeology in the University of Warsaw. In his recently published book (2001), “The Early Slavs” which took him over 20 years of research to write, he talks about the Vistula Venedi:

“Alongside “Sclavi” and related terms, western sources also use another name for their eastern neighbors. Some medieval western scholars applied (variants of) the name “Wends” (German Wenden) mainly for the Polabian Slavs. The concept had appeared by the time of Fredegar, who uses it (IV.68) in 660, and is also used by Boniface (in a letter of 746/7). It also appears in the Annales Bertiniani of the 860’s and several other ninth-century sources. This generic term derived from bookish traditions when written in Latin. Antique sources (including Tacitus in his Germania) referred to the people living to the east of the Germans as the Venedi, and this term was obviously reused by monkish chroniclers to describe the peoples beyond the expanding frontiers of the Frankish kingdom.”

In other words, we cannot base connections of a similarity of a name because this does not in any way constitute a proof, and the historical record especially of the middle ages needs to be taken with a critical and analytical approach and not as the word of the bible.

The local proponents of the theory that “since the Veneti are “Slavs” and the ancient Macedonians were of a “common ethno-cultural background” (historically they had never even met, and there is not a single proof that they even knew of each others existence), therefore, they exclaim in poppy-eyed delirious revelation:

“the so called “Slavs” should practically have common ethno-cultural background with the Macedonians!”

Aleksandar Donski, as above.

Perfect! A total and utter collapse of any semblance of logic, and a brutal assassination of History, in other words: Since the Macedonians were somehow and in an imaginary way supposedly and possibly related to the Veneti and since the Veneti of Asia Minor who went to Italy and Illyria were possibly and maybe according to who knows whose testimonials “Slavs”, therefore the ancient Macedonians were OF COURSE “Slavs”!

Reductio ad absurdum in perfectio!

Since black is red and red is yellow, therefore purple is green! Whom are they trying to convince?!

Having gone through the cycle of the Slavs that prefer to be called “so called “Slavs””, let us now remember where we originally started from: Attas, we were told is supposed to be a name that contains the noun “at” which in the “Old Slavic language” (their quotes) meant a horse. And they go on to tell us that the ancient Macedonians were great horsemen and horses were important to them. I suppose we do know about the horsemanship of the ancient Macedonians already: both Philip and Alexander always gave the coup de grace through their cavalry, using it as a hammer to give the blow, while the Macedonian phalanx was always being used as the anvil.

A favorite name among Macedonians was Philippos/Φιλιππος, a Greek name (like ALL the Macedonian names) for “the one who loves horses”. It is a name that is derived from Philos/φιλος meaning a friend, one who loves, and Hippos/ιππος a horse, in Greek.

Words like philosopher, philology, philatelic, Philadelphia, philander, philanthropist, philarmonic, etc all have philos as their first part. Words like hippodrome, hippopotamus, hippocampus and Hippocratic (oath), all have the word hippos as a contributing part. Other Greek names ending in -ippos include Alkippos/Ἄ̣λ̣κι̣π̣πος, Ippostratos/Ἱππόστρατος, Kallippos/Κάλλιππος, Lexippos/Ἀλέξιππος, Xanthippos/Ξάνθιππος (the father of Pericles), Hippostratos/Ἱππόστρατος, Euippos/Εὔιππος, Poseidippos/Ποσείδιππος, Phaenippos/Φαίνιπ̣π̣ος and many others.

Now lets us again look at the words which mean horse in various Slavic languages and they all seem to have variables of конь / коњ / konj / koń / kôň, etc.

Why then are we told that “At” means horse in the “old slavic language”? Why are we even given the example of the old Bulgarian name Asparuch, which we are told means “speedy horse” in Slavic?

Unfortunately, this is what happens when one confusion is piled on top of another and folk etymology overstretches its narrow limits. Let us start with the last: It is known that the Bulgarians, before their descent into the Balkans, were not a Slavic people. Asparuch is far from being a Slavic name, by any stretch of imagination. It is an Iranian name of a Turkic Khan of the Pontic steppes, by the Volga (from which the Bulgarians most probably get their ethnic name). We need to remind ourselves that unlike the Slavs who settled in the Illyrian lands, in what later became Croatia, Serbia, Bosnia etc, and the the ones who settled in Macedonia in the areas north of Thessaloniki, and in historic Paeonia, in modern FYROM, the original Bulgarians were not Slavs at all.

The Bulgars were a Turkic nation that moved into Byzantine Thrace, crossing the Danube when Constantinople was under siege by the Arabs, in the 7th century AD. They allied themselves with the early Slavs of the area and moved together into the lands of the Eastern Roman empire. The Turkic speaking Bulgars were later completely assimilated culturally and linguistically by the numerically superior surrounding Slavs, producing the nation of the Bulgarians. The Greek speaking populations continued living in cities along the Black sea and in the Thracian plain around Philipoupolis, the area that was later to be called Eastern Romylia), until the beginning of the 20th century, and the Latin speaking populations moved north of the Danube and joined the ones who later formed the modern nation of Romania.

Coming now back to Asparuch, searching for its etymology we discover that the first part of his name is “aspa”, meaning horse in Iranian and it is followed by “rauk”, meaning shine, also in Iranian, from which the Turks had borrowed extensively to enrich their poor nomadic vocabulary. Asparuch is a hundred percent Iranian name, borrowed by the Turkic speaking Bulgarians from the Persians. It has nothing in common with any Slavic language.

What about “At”? “At”-meaning-horse is not Slavic either, unfortunately, as we could have guessed. No such word for horse exists in any Slavic language, except as borrowed by some of the south Slavs from the Turks during the centuries long Ottoman occupation of the Balkan peninsula. “At” is purely a Turkish word. “At” is one horse, in singular form and “Atlar” many horses, in the plural, in Turkish. In Mongolian it appears as адуу/Aduu, which is closely related linguistically to the Turkish word for horse “At” (the original land of the Turks, before they spread into the central Asian steppes and into the middle East and Anatolia, was indeed Mongolia).

We have established that the ancient name Attas has no relation with neither horses nor “Slavs”, at least not in the way it was presented to us above. Let us then search further for its true etymology. Our Indo-European lexicons tells us that the Indo-European root word is *átta and it means: father. It is a synonym of the *ph₂tḗr from which the English word Father is derrived but also the Latin Pater and the Greek Pater/Πατηρ. Attas/Αττας as father appears in most Indo-European languages. From Hittite attas and Lydian Ata, to Celtic *attyo, Gothic atta and Old Irish aite. Attas as father also appears in Albanian as at, in Ossetian as æда (æda, for “grandfather”), In Slavonic as *otьcь / otjs, in Old Church Slavonic as отьць / otjtsj, modern Serbian and Croatian as otac, in Czech as otec and in Polish as ojciec. In Bulgarian, Russian and Slavo-makedonian attas the father appears as отец / otets, but we also find it in Latin as attas and in Greek as attas / ἄττας.

Attas or Atta appears as a name in several Indo-European languages. Attas according to L. Zgusta (Kleinasiatische Personennamen. Prague 1964 105-108) is a typical Anatolian name, attested in the Hittite language as Atta, in Lydian as Atas and in the Phrygian language also as Atas. In Both Greek and Latin Attas / Αττας means father.

In the first century AD there is mention of a Latin dramatic Poet whose poetic work has only survived in small fragments: Titus Quinctius Atta. His name proves that Atta was also used by the Latins as a personal name.

The Militian colony of Olbe/Ολβη was built on the northern shores of the Black Sea, by the river Hypanis/Υπανις /Southern Bug, between Borysthenes / Βορυσθενης / Dnieper to the east and Tyras /Τυρας/ Dniester, just west of the Taurike/Ταυρικη /Crimean peninsula, where today is the town of Parutino, in southern Ukraine.

It is from Olbia that the following inscription comes to us:

Regions : North Shore of the Black Sea

I.Olbia 87, N. Black Sea — Olbia: Berezan Isl.

ἀγαθῆι τύχηι].

Ἀχιλλεῖ] Ποντάρχηι

οἱ π]ερὶ Δαδακον Ἱ[ε]ρο-

σῶντος τὸ [βʹ στρατηγοί]·

Μο[υγισαγος Ασανου Α]-

μω[σπαδος Ἀχιλλέος, Θυσ]-

κῆς Δ[άδου, Αττας Σωμά]-

χου, Μ[ητρόδωρος Πραξι]-

άνακ[τος, χαριστήριον]

ἐπὶ ἀ[ρχόντων τῶν περὶ]

Ἱεροσ[ῶντα Ἐπικράτους].

Alongside such typical Greek names as Achileus, Dadakos, Metrodoros, Hieroson, Epikrates and Praxianax, in the seventh line from the top, we also read the name :

Attas Somachou/Αττας Σωμάχου/ Attas son of Somachos.

Attas, as clearly proven from this inscription, was also used as a proper first name among Greeks.

———————————–
By M. E. Bolaris

FYROMian Student’s Leader Posing in a Nationalistic, Theatrical Manner [13-V-2009]

Leader of the FYROMian Student Union, Oliver Dimitrioski, poses with nationalistic iconography in a tragicomic fascistoid manner.

FYROMians Appropriate Lydia of Thyatira, the First Christian in Europe, via a Stage Play [10-V-2009]

FYROMian director appropriates Lydia of Thyatira, the woman which was the first convert to Christianity in Europe, through a stage play which misrepresents her as being of Pseudomacedonian type.

Jani Makraduli Designates the Ruling FYROMian Party VMRO-DPMNE as Fascist [11-V-2009]

FYROMian Parliamentary Deputy Jani Makraduli designates the ruling VMRO-DPMNE party as Fascist and practicing fascistoid policies during a session of the Parliament.

Vladimir Todorović Reveals That the Statue of Alexander the Great in Skoplje is a Political Asset [10-V-2009]

Vladimir Todorović, the Mayor of Skoplje’s Centar municipality states that the statue of Alexander is being build in order to increase FYROMian political position in the name dispute with Greece.

Pasko Kuzman Claims Ohrid is Presented as Bulgarian by its Inhabitants and Outsiders [09-V-2009]

FYROMian public archaeologist № 1 Pasko Kuzman claims that Ohrid is presented as a Bulgarian historic town by some of its inhabitants as well as tourist guides from Bulgaria.