Tag Archives: Повардарје

Василије Ђерић, “Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније”, 1922

Књига Василија Ђерића “Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније” представља етнолошку синтезу која садржи обиље података о присуству словенског и бугарског имена на балкану и о присуству српског имена у Повардарју (углавном у подручју данашање БЈРМ. Приложена је полемичка критика усмерена на дела бугарског и другог порекла којима се настојало доказати искључиво бугарски карактер Словена у Повардарју. Подаци дани у овој књизи, засновани на коришћењу извора, јасно потврђују српско присуство у БЈРМ у позном Средњем веку и за време отоманске владавине, насупрот тренду у савременој историографији БЈРМ да се српско присуство и историја у БЈРМ маргинализују или не спомињу уопште.

http://www.povardarje.info/html/Vasilije-Djeric-Nekoliko-glavnih-pitanja-iz-etnografije-Stare-Srbije-i-Macedonije-1922.html

Advertisement

Đoko Slijepčević, “The Macedonian Question”, Chicago 1958

The monograph “The Macedonian Question” by the exiled Serbian historian and Germanist Đoko Slijepčević, published in 1958 in Chicago represents a classic synthesis of historical and ethnological aspects of Slavic identity in Povardarje, with emphasis on its Serbian aspect which is often neglected in modern-day discourse due to the far greater quantity of Bulgarian and Pseudomacedonian publications in English language dealing with the issue. Although it is dated in some aspects and deficient in review of archeological material and the issue of Hellenism of Macedonia proper, author’s reliance on well-established fact and erudition with regard to Povardarje’s history, especially the medieval period, emergence of 19th century Bulgarian Revival on the area of FYROM and Ecclesiastic History, including the early separatism of what is today known as the so-called “Macedonian Orthodox Church” make this book a worthy addition in every historical research.

Link to the online edition:

http://www.povardarje.info/html/djoko-slijepcevic-the-macedonian-question-1958.html

Ethnic Circumstances in the Area of Povardarje (FYROM) Evidenced by the Medieval Serbs [1282-1392]

Serbs ruled the area of Povardarje (FYROM) and later Macedonia, without Thessaloniki, from late 13th and most of the 14th century. In this video it is explained that there are no Serbian sources from that era mentioning “Macedonians” of present-day Pseudomacedonian type.

ДОБИЈ 1.000 ЕВРА КОИ ТИ ГИ НУДИ “СЛОВЕНСКАТА ФИЛХЕЛЕНСКА МРЕЖА“!

СФМ распишува меѓународен награден конкурс “Потрага по вистината“. Од секој учесник се бара да во согласност со долуопишаните техничките стандарди испрати доказ дека од периодот од 600 до 1800 година од нашата ера на подрачјето на Повардарје постоел “македонски народ“ со јазик и културна форма кои претходат на денешните “Македонци“ од вариетет познат во комунистичка Југославија по 1944.

Од тебе се бара да, приложено на долупоставениот формулар, поднесеш доказ дека во посочениот историјски период:

1) Индивидуа од домашно потекло (треба да се образложи неговата културна припадност кон домашната средина) се нарекла себе си “Македонец“, својот јазик “македонски јазик“ (со таа фраза или на одделен начин кој експлицитно демонстрира “македонски“ карактер на јазикот), својот род, група личности или индивидуа, од област од Повардарјето, или од цело Повардарје “Македонци“.

2) Индивидуа од странско потекло, која на некој потесен начин била поврзана со просторот на Повардарјето, дала сведоштво дека личност од домашно потекло или група луѓе од Повардарието со јазик предок на оној говорен од мнозинството денешни жители на таа област, е етнички “македонска“ и говори “македонски јазик“

При овој конкурс НЕМА да се земат во предвид:

-Изјави и сведоштва за постоење на област “Македонија“ или референци кон стари географски мапи каде е представена истата. Дека постои област “Македонија“, како што постои област “Далмација“, “Тракија“, “Славонија“ е познато. Не интересира постоење на категориите “Македонци“ и “македонски јазик“.

-Мислења за постоење на поединечен “Македонец“, “македонски јазик“ или “македонски народ“ од автори кои се напишани долго време по феноменот кој детално го опишуваат и не може да се сметаат за примарни извори, вклучително, но не ограничено, на дела од модерната наука каде авторот проектира ретроактивно постоење на тие категории во посочениот период. Не интересираат само примарните извори.

Земи и ти учество во овој конкурс! Секојдневното бомбардирање од страна на Режимот во БЈРМ дека твојот народ, кој е номинално “македонски“ е најстар, “библијски“ народ, доколку е вистинито значи дека за посочениот период, од 600 до 1800 година од нашата ера, постојат огромен број сведоштва за “Македонци“ и “македонски јазик“. Народ со такво име и карактеристики кој се протега на значителна балканска територија секако не можел да остане незабележан од хроничарите, доколку Режимот е во право. Тебе ти останува само да ги земеш твоите 1.000 Евра, а ако не сакаш да учествуваш, помогни некој друг да ја земе наградата со тоа што овој текст ќе го распростаниш на интернет или ќе направиш копија и ќе ја поделиш на заинтересирано лице.

Поднесените апликации до конкурсната комисија треба да стигнат до 10-декември-2009, додека наградените дела ќе бидат објавени на овој блог и на посебен веб-сајт. За секоја поднесена апликација ќе биде објавено образложение на Интернет зошто се прифаќа како победничка или зошто е отфрлена како неоснована на 10-јануари-2010. Анонимноста на наградените и останатите учесници е потполно загарантирана. Апликации кои не се поднесени на приложениот стандарден формулар, вон закажаниот рок и кои нема да ги исполнуваат наведените стандарди нема да се земат во предвид.

Формуларот кој е базичен поднесок можете да го симнете од тука:

http://www.vardaraxios.info/konkursenformular.pdf

Комплетираните пријави НЕ се примаат преку електронска пошта, туку исклучиво на адреса на “Словенската Филхеленска Мрежа“:

СФМ (за конкурсот)
Бул. Јане Сандански 12/2-22
Скопје