Tag Archives: Campaign

Официјален леток на СФМ: превземи, отпечати и распространи

“Словенската Филхеленска Мрежа”, сврзано со најавената акција за распростанување на нејзиниот официјален повик за прекин со антигрчката пропаганда, го објавува фајлот кој го содржи истиот. Се препорачува превземање, печатење и распростанување. Каде год да се наоѓате, во Скопје, внатрешноста или меѓу Словени во странство, вашата дистрибуција на летокот на СФМ обезбедува информирање за основите и оправданоста на борбата за словенскиот идентитет во околности на негова внатрешна негација и за потребата на отфрлањето на пропагандата против Грција и Грците.

Запознавајќи ги Словените во вашата околина со повик на мирен и достоинствен начин,  ја ширите историјската вистина и императивите за делување против доминацијата на лагите сервирани од режимот.

Фајлот (*pdf, 90Kb) можете да го превземете со десен клик и понатаму да го отпечатите на било кој стандарден А4 печатач:

Проглас на “Словенската Филхеленска Мрежа“

Со кои побуди се создава антигрчко расположение?

http://www.vardaraxios.info/SFMLetok1.pdf

sfmletok1

Advertisement

СФМ-Соопштение за јавноста бр. 1 / SPN-Public Announcement № 1 [13XII2008]

==================================================
“Словенска Филхеленска Мрежа” – “Slavic Philhellenic Network”
==================================================
“Saraevska” 18, Skopje
Tel. 389 2 2465 500

Websites:
http://www.vardaraxios.com
http://www.vardaraxios.wordpress.com
Email: vardaraxios@mail.org
==================================================
Јавно соопштение на СФМ – A Public Announcement by SPN: 13-XII-2008
==================================================

Се известува јавноста дека во понеделник, 15 декември 2008, членови на СФМ
и доброволци ќе дистрибуираат низ Скопје повик за прекин на непријателската
пропаганда насочена кон Хеленизмот и територијалниот интегритет на
Република Грција. Сегашната политика на ширење иредентизам заснован на
псевдоисторијски премиси и отворена желба за сотирање на Хеленизмот во
Македонија треба да се сосече во корен. Ги повикуваме сите граѓани да го
изразат својот револт кон политиката на создавање непријателства меѓу
соседите и да се придружат кон оваа акција на протест организирана од СФМ.

Слава на словенскиот дух! Македонија е грчка!

Васко Глигоријевиќ
Главен директор

==================================================

The public is informed that in Monday, 15th of December 2008, members of SPN
and volunteers shall distribute throughout Skopje a call for ending of the
hostile propaganda against Hellenism and the territorial integrity of the
Republic of Greece. Present-day policy policy of spreading irredentism based
on pseudohistorical premises and an open desire for destruction of the
Hellenism in Macedonia should has its root cut. We are calling all citizens
to express their revolt against the policy of creation of hostilities among
neighbors and to join this action of expressing protest organized by the SPN.

Glory to the Slavic spirit! Macedonia is Greek!

Vasko Gligorijevic
Chief Director

==================================================