Tag Archives: Martin Bernal

Nebojša Jakonov in the “Globus Magazine” about “Black Athena” [14-IV-2009]

Небојша Јаконов, “Црни ние со црната Атена“, Глобус, Бр. 104, 14-IV-2009
Nebojša Jakonov, “Black are we with the Black Athena”, Globus, № 104, 14-IV-2009

Ми се стори најнапред, велам, како наша нова „смешка“ тоа што некои овдешни „учени“, најверојатно сосема случајно, дваесетина и кусур години по објавувањето ја откриле оваа книга па итро сконтале дека таа може да биде силно оружје во спорот околу името и идентитетот што ја водиме со јужниот сосед. Имено, како што разбрав, книгата на професор Бернал во осумдесетите години од минатиот век, во милјето на сеопшто раскринкување на „мета-историскиот“ пристап во толкувањето на минатото, предизвикала бајги контроверзи со западната историографија со својата теза дека класичарите креирале сосема погрешен, лажен концепт за античка Грција, темелот на западноевропската цивилизација, маргинализирајќи ги евроазиските влијанија – пред се’ оние на Феникија и стар Египер – во формирањето на старогрчката култура. Ми се виде, значи, дека тие некои наши „учени“ (меѓу другите, да речеме, еден фолклорист, следбеник на тезата за староегипетско потекло на Ромите во Македонија од која, како што е познато, се изроди дури и ново етничко малцинство, или оној „професионален македонски патриот“ кој деценија и кусур води небаре своја приватна војна со Грција и Грците, а богами и со некои други „етникуми“ наоколу) го довлечкале во Скопје лично и несреќниот Мартин Бернал, ама не со намера во овдешната интелектуална јавност да се поведе дебата околу комплексните прашања на епистемиологијата и методологијата на современата историографија, ами ете и од еден професор од славниот Корнел да добиеме потврда за она што, инаку, од поодамна го тврди секој наш напујден националист и шовинист – дека Грците се „цигани“ и „нигери“ дојдени од Африка (за разлика, нели, од нас од кои, како што неодамна од ТВ екраните ни потврди лично Дедо Господ, потекнува целата бела раса).

I thought of it as a new “joke” that some of our local “scientists” probably completely by accident, 20 and few years after the publication discovered this book, and than cleverly understood that it can be powerful weapon in the dispute about the name and identity we carry through with our southern neighbor. Namely, as I understood, the book of professor Bernal in the eighties, in the milieu of all-pervading demystification of the “meta-historical” approach in the exegesis of the past, caused plenty of controversies within the Western historiography with its thesis that the classicists created a completely wrong, fake concept about Ancient Greece, the foundation of the Western civilization, marginalizing the Euroasian influences – most of all, those of Phoenicia and Old Egypt -in the formation of Old Greek culture. It appeared to me that those of our “scientists” (among others, lets say, one folklorist, a follower of the thesis about the Ancient Egyptian origin of the Roma in Macedonia from which, as it is known, even a new ethnic minority was born or that “professional Macedonian patriot” which for a decade and few carries almost a private war of his with Greece and Greeks) brought here in Skopje personally the unfortunate Martin Bernal, but not with an intention that in the local intellectual public a debate may start about the complex question of epistemology and methodology of contemporary historiography, but only that we could obtain a confirmation from a professor from famous Cornell for what is claimed by every our enthusiastic nationalist and chauvinist – that Greeks are “Gypsies” and “Niggers” arrived from Africa (unlike, say, from us from which, as it was confirmed from our TV screens personally by Grandpa Lord, the entire White race originates).

http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=6E0951B10EE4A0449C07D8D37DAC9163

Advertisement

Martin Bernal’s “Black Athena” Promoted at Skoplje’s Book Fair [09-IV-2009]

The central promotion of the debunked magnum opus of Afrocentrism, “Black Athena” by Martin Bernal, during the Book Fair in Skoplje. Among the participant, apart from the author, were Rubin Zemon of “Evro-Balkan” institute, professor of philosophy Branislav Sarkanjac and Jordan Plevneš of the so-called “World Macedonian Congress”, all of whom openly displayed Pseudomacedonian nationalist motives for their admiration of this book.